This is the Multiple Choice Questions in General Education as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

GENERAL  EDUCATION (Elementary and Secondary) Coverage

  • English (Study and Thinking Skills, Writing in the Discipline, Speech and Oral Communication, Philippine Literature, Master Works of the World)
  • Filipino (Komunikasyon sa Akademikonh Filipino, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, Masining na Pagpapahayag)
  • Mathematics (Fundamentals of Math, Plane Geometry, elementary Algebra, Statistics and Probability)
  • Science (Biological Science - General Biology, Physical Science-with Earth Science)
  • Social Sciences (Philippine Government and New Constitution with Human Rights, Philippine History, Basic Economics, Taxation, Agrarian Reform, Society, Culture with Family Planning, Rizal and other heroes, Philosophy of Man, Arts, General Psychology, Information and Communication Technology)

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. The first angle of a quadrilateral is 60, the second is 10 less that the first and the third is equal to the second. What is the fourth angle of the quadrilateral?

A. 200

B. 35

C. 50

D. 70

VIEW ANSWER

Option A

2. What are the prime factors of 140?

A. 3x4x5

B. 3x2² x5

C. 4x5x7

D. 2²x5x7

VIEW ANSWER

Option D

3. The slope of the line in the equation x + 2y = 6 is

A. -3

B. -1/2

C. 1/2

D. 3

VIEW ANSWER

Option B

4. Which mathematical statement best describes the situation the average age of 2 friends is 26, one of them is 29 years old, how old is the other?

A. x = (26 + 29)/2

B. x = 29(2) /26

C. x = 29(2) - 26

D. x = 26(2) -29

VIEW ANSWER

Option D

5. What is the largest prime number less than 190?

A. 189

B. 187

C. 183

D. 181

VIEW ANSWER

Option D

6. Chester obtained the following results from his Mathematics examinations 87, 92, 85 and 90. What score must he get on the next examination so that his average score is 89?

A. 88

B. 89

C. 90

D. 91

VIEW ANSWER

Option D

7. What is the area of a circle inscribed in a square having a side of 8 inches?

A. 50 in²

B. 48 in²

C. 32 in²

D. 16 in²

VIEW ANSWER

Option A

8. What is the final amount of a principal Php 35,000 invested at 3% compounded quarterly for 5 years?

A. Php 53 251

B. 36 792

C. Php 40 250

D. Php 40 641

VIEW ANSWER

Option D

9. Sa salitang sinukuan, ang salitang ugat ay _______

A. suko

B. sinuko

C. sikuan

D. sukuan

VIEW ANSWER

Option A

10. Ang pagpapalitan ng mga opinion, ideya at ng salysay na gumagamit ng mga sagisag ay tinatawag na

A. paglalahad

B. pakikinig

C. pagtuklas

D. talastasan

VIEW ANSWER

Option D

11. Alin sa mga disenyo ng pananaliksik ang ginagamit ng malapitang pag-aaral ng lugar at mga taong kabilang sa pananaliksik?

A. etnograpiya

B. eksperimento

C. panayam

D. case study

VIEW ANSWER

Option A

12. Ang pariralang nalaglag, nahulog ay mga pahayag na

A. magkahawig

B. magkapares

C. magkasalungat

D. idyoma

VIEW ANSWER

Option A

13. Aling panghalip ang ginagamit ng panturo sa mga bagay?

A. palayon

B. palagyo

C. pamaklaw

D. pamatlig

VIEW ANSWER

Option D

14. Ito ay istratehiya sa pananaliksik na naglalarawan sa isang phenomenon sa kanyang natural na kapaligiran na pinangyayarihan nito.

A. Follow-up study

B. Case study

C. Field study

D. Trend study

VIEW ANSWER

Option C

15. Ito ang ipinagpapalagay na pinakaunang Sistema ng pagsulat sa Pilipinas.

A. alibata

B. abakada

C. kalantiao

D. balitaw

VIEW ANSWER

Option A

16. Ito ang pangatnig na ginagamit kung may nais na bigyang linaw.

A. namumukod

B. bukod-tangi

C. humugit-kumulang

D. samakatuwid

VIEW ANSWER

Option D

17. Anong uri ng pagsasalin ang naganap sa pahayag? Orihina: Mommy cooked spaghetti fot Ate. Salin: Si Nanay ay nagluto ng spaghetti para kay Ate.

A. idyomatiko

B. adapsyon

C. literal

D. Malaya

VIEW ANSWER

Option C

18. Ang modernisasyon sa wikang Pambansa ay nagsimula noong

A. 1959

B. 1997

C. 1987

D. 1974

VIEW ANSWER

Option C

19. Sa kabila ng karukhaan, nagsumikap sya na makapagtapos ng kolehiyo. Ang simuno sa pangungusap ay

A. karukhaan

B. nagsumikap

C. sya

D. kolehiyo

VIEW ANSWER

Option C

20. Alin sa mga salita ang nagsaad na ang wika ay pauunawaan at napagkasunduan ng isang lahi o pangkat?

A. likas

B. arbitraryo

C. dinamiko

D. masistema

VIEW ANSWER

Option B

21. "Malakas ang boses ng guro." Anong bahagi ng pananalita ang salitang malakas?

A. pandiwa

B. panghalip

C. pang-abay

D. pang-uri

VIEW ANSWER

Option D

22. "Mukhang matinong tao siya subalit siya ay buwaya sa katihan." Ang idyoma ay nangangahulugang

A. maliksi

B. mabagal

C. traydor

D. matapang

VIEW ANSWER

Option C

23. "Kakain ko pa lamang." Anong aspekto ang pandiwa?

A. Perpektibo

B. Kontemplatibo

C. Imperpektibo

D. Pangkasalukuyan

VIEW ANSWER

Option A

24. Ito ay tumutukoy sa paraan ng paggamit ng coping o survival strategies.

A. Pragmatik

B. Kakayahang estratidyik

C. Kaalamang extralinguistic

D. Kakayahang sosyolingwistik

VIEW ANSWER

Option B

25. Sa gawaing pananaliksik tulag ng tosis, amg maikling buod sa paninimula ay tinatawag na ________.

A. preci

B. sinopsis

C. abstrak

D. talahanayan

VIEW ANSWER

Option C

26. Aling Teorya sa simu-simula ng wika ang nagsasaad na ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilikha ng mga sanggol?

A. Teoryang Bowwow

B. Teoryang Mama

C. Teoryang Coo-coo

D. Teoryang yoheho

VIEW ANSWER

Option C

27. Ito ay may layuning magpahayag ng reaksyon o magbigay ebalwasyon sa pinakikinggan at tinatawag ding Pahusgang Pakikinig.

A. Analitikal

B. Atentibo

C. Parang

D. Sakali

VIEW ANSWER

Option B

28. Alin sa mga sumusunod na pangatnig ang siyang ginagamit sa paglilinaw o dagdag na pagliwanag?

A. maliban

B. bukod-tangi

C. samakatuwid

D. humigit-kumulang

VIEW ANSWER

Option C

29. Ito ay may layuning magpahayag ng reaksyon o magbigay ebalwasyon sa pinakikinggan, tinatawag ding Pahusgang Pakikinig.

A. Analitikal

B. Atentibo

C. Kritikal

D. Marginal

VIEW ANSWER

Option A

30. Aling ang tumutukoy sap ag-aaral sa wastong paggamit ng mga salita sa pangungusap?

A. dramatika

B. pagbaybay

C. samantika

D. Sistema

VIEW ANSWER

Option A

31. Ito ay kakayahang tumutukoy sa paraan ng paggamit ng mga coping o survival strategies upang punan ang limitadong kaalaman sa tuntunin sa wika at kontekstong sosyo-kultural para sa maayos na komunikasyon.

A. Kakayahang Estratedjik

B. Kakayahang Pragmatik

C. Kakayahang Sosyolingwistik

D. Kakayahang Diskorsal

VIEW ANSWER

Option A

32. Ang pag-aaral ng ugnayan sa pagitan ng wika at lipunan ay tinatawag na ________.

A. Istratedjik

B. Pragmatiks

C. Sosyolingwistik

D. Diskurso

VIEW ANSWER

Option C

33. Anong uri ng panlapi ang ginagamit sa mga sumusunod na salita? Binilad, sinampay, at tiniklop

A. unlapi

B. hulapi

C. gitlapi

D. laguhan

VIEW ANSWER

Option C

34. Alin ang katumbas ng temporal communication.

A. Vocalics

B. Ojjectics

C. Haptics

D. Chronemics

VIEW ANSWER

Option D

35. Ang kumpas na naglalarawan ng laki, layo, hugis at haba ay tinatawag na

A. haptics

B. Emphatic

C. regulatori

D. Deskriptib

VIEW ANSWER

Option D

36. Aling pangatnig ang ginagamit sa pagbibigay ng karagdagan?

A. Hindi lang

B. Kundi man

C. kapag

D. at

VIEW ANSWER

Option D

37. Fernando Amorsolo was awarded the National Artist Award on 1972. His art usually depicts rural kind of life in the Philippines. Among his famous paintings include, Mango Pickers (1936), A basket of Mangoes (1949), tinikling in Barrio (1951) among others. Fernando Amorsolo was dubbed as:

A. Grand Old Man of Philippine Art

B. Greatest Old Man of Philippine Art

C. Grand Old Man of Philippine Painting

D. Greatest Old Man of Philippine Painting

VIEW ANSWER

Option A

38. Governor General Narciso Claveria issued a law that required Filipinos to adopt Spanish and indigenous surnames from the Catalogo Alfabetico de Apellidos to facilitate efficient tax collection. The law was known as:

A. Claveria Decree of 1894

B. Claveria Decree of 1849

C. Claveria Decree of 1854

D. Claveria Decree of 1845

VIEW ANSWER

Option B

39. Which among the following best describes the essence of the Tydings- Mc Duffie Law?

A. The bill was personally pursued by President Manuel L. Quezon

B. The bill was signed by Theodore Roosevelt

C. It stated the Philippine Independence will take effect on 4 july 1944

D. All of the choices

VIEW ANSWER

Option D

40. Andres Bonifacio was a brave patriot, leader and founder of the Katipunan. He advocated for complete independence from Spain. He believed that only through 'armed struggle' and revolution would the Philippines be free from the tyranny of Spain. What was NOT true in Philippine history about him?

A. He married Gregoria de Jesus

B. There was fraction between his troops and the troops of Emilio Aguinaldo

C. Like Rizal, he was convinced that reforms and assimilation will free the Filipinos from Spain

D. He tried to establish his own rebel government (thru the Acta de Tejeros)

VIEW ANSWER

Option C

41. The Philippine pre-colonial era attested that the first foreign religious to influence the Philippines were Buddhism and Hinduism around 900 AD. This influenced came from the Empire of Srivijaya. Who were these aboriginal settlers who crossed the seas from Southern Philippines?

A. Malays

B. Sumatrans

C. Negritoes

D. Bornean's

VIEW ANSWER

Option B

42. In which article of the Universal Declaration of Human Rights state the 'right to life, liberty and security of persons'?

A. Article 1

B. Article 2

C. Article 3

D. Article 4

VIEW ANSWER

Option A

43. The writ of habeas data us invoked by any person whose right.

A. May require a speedy and effectual remedy to relive persons from unlawful restrain.

B. To life, liberty and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of a public official or employee.

C. None among the choices

D. To privacy in life liberty or security is violated or threatened in gathering, collecting or storing of data or information.

VIEW ANSWER

Option D

44. In what way could the executive department exercise check and balance over the legislative department?

A. The President could veto a bill

B. Impeachment of the Chief Justice of the Supreme Court

C. Declaring an act of the President unconstitutional

D. Imposing salary grades to the members of the cabinet

VIEW ANSWER

Option A

45. 'Plaridel' wrote the pamphlet 'La Frailocracia Filipina' in order to emphasize that the friars were the rulers during the Spanish Colonial Period. Who was 'Plaridel'?

A. Andres Bonifacio

B. Graciano Lopez-Jaena

C. Marcelo H. Del Pilar

D. Antonio Luna

VIEW ANSWER

Option C

46. In his reign as governor general, Jose Basco introduced economic reforms, a "general economic plan, aimed at making Philippines self-sufficient. He also introduced the __________ in the present day Region I and II in the Philippines on 1781."

A. Rice monopoly

B. Coconut Monopoly

C. Abaca Monopoly

D. Tobacco Monopoly

VIEW ANSWER

Option D

47. Which rights invokes literally to "produce the body"?

A. Writ of habeas data

B. Writ of habeas corpus

C. Writ of amparo

D. Human rights

VIEW ANSWER

Option B

48. The Sandugo (One Blood) was a blood compact performed in the spirit of friendship between the Spaniards and Filipinos by Datu Sikatuna and Sapanish explorer Miguel Lopez de Legazpi. The Blood compact has a monument which can be found in.

A. Tagbilaran Bohol

B. Panay Island

C. Mactan Cebu

D. Capul Island

VIEW ANSWER

Option A

49. La Solidaridad being the principal organ of the Reform Movement in Spain aimed towards achieving assimilation of Philippines to Spain. The known triumvirate of the La Solidaridad were

A. Rizal, Lopez Jaena and Ponce

B. Rizal, del Pilar and Paterno

C. Rizal, del Pilar and Paterno

D. Rizal, Lopez Jaena and del Pilar

VIEW ANSWER

Option D

50. The New Yorker tagged her as the "pianist's pianist and at such a young age won the prestigious Leventritt Gold Medal. She is a Filipino pianist who is internationally renowned and has played in various world's greatest orchestra."

A. Ingrid Sta. Maria

B. Teresita Agana

C. Rosie Farol

D. Cecil Licad

VIEW ANSWER

Option D