This is the Multiple Choice Questions in General Education as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

GENERAL  EDUCATION (Elementary and Secondary) Coverage

  • English (Study and Thinking Skills, Writing in the Discipline, Speech and Oral Communication, Philippine Literature, Master Works of the World)
  • Filipino (Komunikasyon sa Akademikonh Filipino, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, Masining na Pagpapahayag)
  • Mathematics (Fundamentals of Math, Plane Geometry, elementary Algebra, Statistics and Probability)
  • Science (Biological Science - General Biology, Physical Science-with Earth Science)
  • Social Sciences (Philippine Government and New Constitution with Human Rights, Philippine History, Basic Economics, Taxation, Agrarian Reform, Society, Culture with Family Planning, Rizal and other heroes, Philosophy of Man, Arts, General Psychology, Information and Communication Technology)

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. Anong tayutay ang tinutukoy sa pahayag. Durog ang katawang bumagsak sa semento si Miguel.

A. Pagtutulad

B. Pagbibigay katauhan

C. Pagmamalabis

D. Pagwawangis

VIEW ANSWER

Option C

2. Sino ang pinagkalooban ng karangalan bilang “Unang Tunay na Makata” noong 1708?

A. Jose dela Cruz

B. Felipe de Jesus

C. Francisco Balagtas

D. Jose Corazon de Jesus

VIEW ANSWER

Option B

3. “Magtatrabaho ako at ikaw ay mag-aaral upang makatapos ka ng pag-aaral.” Anong uri ng pangungusap ito?

A. Payak

B. Tambalan

C. Hugnayan

D. Langkapan

VIEW ANSWER

Option D

4. Mag-aalas-singko na _____ umaga _____ magising siya.

A. ng – ng

B. nang – nang

C. ng – nang

D. nang – kapag

VIEW ANSWER

Option C

5. Ang butong tinangay ng aso, walang pagsalang nalawayan ito. Ang kaisipang ito ay tumutukoy sa katotohanan ng ______.

A. Pagnanakaw

B. Pagtatanan

C. Pagpapakasal

D. Pakikipagkaibigan

VIEW ANSWER

Option B

6. Anong uri ng pagbigkas ang salitang “dambuhala”?

A. Malumi

B. Mabilis

C. Maragsa

D. Malumay

VIEW ANSWER

Option A

7. Ang katawagan sa pangngalan, pang-abay, pang-uri at pandiwa ay?

A. Palabuuan

B. Pangkayarian

C. Pangnilalaman

D. Palaugnayan

VIEW ANSWER

Option C

8. Ang panukalang inihain niya ay lubhang malalim at mahirap arukin.

A. Abutin

B. Unawain

C. Sukatin

D. Tanggalin

VIEW ANSWER

Option B

9. Ang wikang Filipino ay hawig sa mga wika sa Asya. Alin dito ang pinagmulan ng wikang Filipino?

A. Bahasa

B. Nihonggo

C. Mandarin

D. Malayo-Polinesyo

VIEW ANSWER

Option D

10. Ano ang katumbas ng “Dekalogo” ni Apolinario Mabini na nagsasaad ng aral sa Filipino?

A. Mosaic Law

B. Code of Ethics ni Kalantiaw

C. New Society ni Pres. Marcos

D. Code of Citizenship ni Pres. Quezon

VIEW ANSWER

Option A

11. Siya ay hinirang na taga-sensus ng bahay-bahay. Ano ang kanyang nalikom?

A. Ang bilang ng tao sa bahay

B. Ang kayamanan ng may-bahay

C. Ang datos tungkol sa mga bata sa bawat bahay

D. Ang datos tungkol sa mga naninirahan sa bawat bahay

VIEW ANSWER

Option D

12. Kami ang kabataang siyang magiging pag-asa ng bayan. Paano ginamit ang salitang may salungguhit?

A. Pagtukoy

B. Pagpuri

C. Panghalip

D. Pagmamalaki

VIEW ANSWER

Option A

13. Walang tubig kahapon. Ito ay pangungusap na:

A. May paksa

B. Walang pandiwa

C. May panaguri

D. Walang paksa

VIEW ANSWER

Option D

14. Ipinagmamalaki mo siya, BAHAG naman pala ang kanyang BUNTOT. Ang ibig sabihin ng salitang may malaking titik ay:

A. Kuripot

B. Traydor

C. Duwag

D. Mahiyain

VIEW ANSWER

Option C

15. Sabihin ang gawi ng pananalitang ito: “Bawal tumawid, may namatay na dito!”

A. Pananakot

B. Pagtukoy

C. Babala

D. Paalala

VIEW ANSWER

Option C

16. Pinakamahalagang nobelang Pilipino sa maraming taon na nalimbag noong 1906 at tumalakay nang masinsinan sa paksang puhunan laban paggawa at sa sosyalismo ang _____.

A. Luha ng Buwaya

B. Banaag at Sikat

C. Ibong Mandaragit

D. Pangginggera

VIEW ANSWER

Option B

17. Ayon kay Balagtas, “ang laki sa layaw, karaniwa’y hubad” kaya ang mga bata ay

A. jeproks

B. nag-aartista

C. nakapagtatapos sa pag-aaral

D. hindi sumusunod sa magulang

VIEW ANSWER

Option D

18. Noong taong 1962, ano ang pagbabago sa paglimbag ng diploma at sertipiko ng pagtatapos?

A. Pinahihintutan ang pribadong paaralan na maglimbag sa wikang Ingles

B. Nilimbag sa Tagalog ang diploma sa di-Tagalog na bayan

C. Nilimbag sa Filipino ang diploma ngunit may Ingles

D. Nalimbag sa Filipino ang diploma

VIEW ANSWER

Option D

19. Ang gintong panahon ng mga manunulat noong panahon ng Amerikano ay batid sa uring

A. Sanaysay

B. Nobela

C. Panulaan

D. Maikling kwento

VIEW ANSWER

Option D

20. Alin sa mga sumusunod ang may wastong gamit ng tinig ng pandiwa?

A. Ang hinog na papaya na kinuha sa puno ni Marie.

B. Kinuha ni Marie ang hinog na papaya sa puno.

C. Kinuha sa puno ang hinog na papaya ni Marie.

D. Papayang hinog ang kinuha sa puno ni Marie.

VIEW ANSWER

Option B

21. Two buses leave the same station at 8:00 pm. One bus travels north at the rate of 30 kph and the other travels east at 40 kph. How many kilometers apart are the buses at 10 pm?

A. 140 km

B. 100 km

C. 70 km

D. 50 km

VIEW ANSWER

Option B

22. Calculate the mean absolute deviation of the following numbers: 60, 80, 100, 75 and 95

A. 12.4

B. 14.2

C. 16.1

D. 18.9

VIEW ANSWER

Option A

23. Which of the following is the factorization of the binomial x 2 - 4 2 ?

A. (x + 4)(x + 2)

B. (x – 4) 2

C. x(x + 2x + 2)

D. (x – 4)(x + 4)

VIEW ANSWER

Option D

24. Which of the following has the greatest value:

A. 3 + 3 2 + (3 + 3) 2

B. 3 3

C. [(3 + 3) 2 ]2

D. (3 + 3 + 3) 2

VIEW ANSWER

Option C

25. The average of 5 different counting numbers is 20. What is the highest possible value that one of the numbers can have?

A. 20

B. 40

C. 30

D. 90

VIEW ANSWER

Option D

26. Three brothers inherited a cash amount of P62,000 and they divided it among themselves in the ratio of 5:4:1. How much more is the largest share than the smallest share?

A. P75,000

B. P30,000

C. P24,800

VIEW ANSWER

Option C

27. What is the missing terms in the series 5, 20, 80, ___,1280, ___, 20, 480?

A. 50;210

B. 40;160

C. 35;135

D. 320;5120

VIEW ANSWER

Option D

28. At what rate per annum should P2400 be invested so that it will earn an interest of P800 in 8 years?

A. 6 1/2%

B. 5 1/2%

C. 4.17%

D. 6%

VIEW ANSWER

Option C

29. The area of a rectangle is (x 2 + 2x - 8). If its length is x + 4, what is its width?

A. x + 2

B. x - 2

C. x + 1

D. x + 6

VIEW ANSWER

Option B

30. What is the value of 12 1/6 - 3 3/8 - 5 2/3 + 20 3/4?

A. 21 1/8

B. 22

C. 23 7/8

D. 21

VIEW ANSWER

Option C

31. The vertex angle of an isosceles triangle is 20°. What is the measure of one of the base angles?

A. 150°

B. 60°

C. 75°

D. 80°

VIEW ANSWER

Option D

32. Ana and Beth do a job together in three hours. Working alone, Ana does the job in 5 hours. How long will it take Beth to do the job alone?

A. 3 and 1/3 hours

B. 2 and 1/3 hours

C. 3 hours

D. 7 and 1/2 hours

VIEW ANSWER

Option D

33. How much greater is the sum of the first 50 counting numbers greater than the sum of the first 100 counting numbers?

A. 110

B. 3,775

C. 3,155

D. 1200

VIEW ANSWER

Option B

34. Which of the following has the largest value?

A. 85

B. 39

C. 65

D. 94

VIEW ANSWER

Option A

35. A water tank contains 18 liters when it is 20% full. How many liters does it contain when 50% full?

A. 60

B. 30

C. 58

D. 45

VIEW ANSWER

Option D

36. The edges of a rectangular solid have these measures: 1.5 feet by 1½ feet by 3 inches. What is its volume in cubic inches?

A. 324

B. 225

C. 972

D. 27

VIEW ANSWER

Option C

37. In a certain school, the ratio of boys to girls is 5 is to 7. If there are 180 boys and girls in the school, how many boys are there?

A. 105

B. 90

C. 45

D. 75

VIEW ANSWER

Option D

38. Ruben’s grades in 6 subjects are 88, 90, 97, 90, 91 and 86? What is the least grade that he should aim for in the 7th subject if he has to have an average of 88?

A. 92

B. 74

C. 88

D. 85

VIEW ANSWER

Option B

39. On a certain day, three computer technicians took turns in manning a 24-hour internet shop. The number of hours Cesar, Bert, and Danny were on duty was in the ratio 3:4:5, respectively. The shop owner pays them P50 per hour. How much would Danny receive for that day?

A. P230

B. P500

C. P160

D. P480

VIEW ANSWER

Option B

40. An online shop sells a certain calculator for P950 and charges P150 for shipping within Manila, regardless of the number of calculators ordered. Which of the following equations shows the total cost (y) of an order as a function of the number of calculators ordered (x)?

A. y = (950 + 150)x

B. y = 150x +950

C. x = 950y + 150

D. y = 950x + 150

VIEW ANSWER

Option D

41. One side of a 45° - 45° - 90° triangle measures x cm. What is the length of its hypotenuse?

A. X √3 cm

B. X cm

C. (X √3)/2 cm

D. y = 950x + 150

VIEW ANSWER

Option D

42. The legs of one right triangle are 9 and 12, while those of another right triangle are 12 and 16. How much longer is the perimeter of the larger triangle than the perimeter of the smaller triangle?

A. 84

B. 7

C. 12

D. 14

VIEW ANSWER

Option C

43. Determine the midpoint of the line segment joining the points (7, -3) and (-1, 6).

A. (2, 3/2)

B. (2, 3/2)

C. (3, 3/2)

D. (1, 5/2)

VIEW ANSWER

Option C

44. Which of these has the longest perimeter?

A. A square 21 cm on a side

B. A rectangle 19 cm long and 24 cm wide

C. An equilateral triangle whose side is 28 cm

D. A right triangle whose two legs are 24 and 32 cm

VIEW ANSWER

Option D

45. How many square inches are in 2 square yard?

A. 900

B. 144

C. 1296

D. 2,592

VIEW ANSWER

Option D

46. In a playground for Kindergarten kids, 18 children are riding tricycles or bicycles. If there are 43 wheels in all, how many tricycles are there?

A. 8

B. 9

C. 7

D. 11

VIEW ANSWER

Option C

47. Nelia takes ¾ hour to dress and get ready for school. It takes 4/5 hour to reach the school. If her class starts promptly at 8:00 am; what is the latest time she can jump out of bed in order not to be late for school?

A. 6:42 am

B. 6:27 am

C. 6:57 am

D. 7:02 am

VIEW ANSWER

Option B

48. Which common fraction is equivalent to 0.215?

A. 43/200

B. 27/125

C. 21/50

D. 108/375

VIEW ANSWER

Option A

49. Which of the following statements best describes a hypothetical element with an electron configuration of 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ?

A. The hypothetical element has an atomic number of 11.

B. The hypothetical element is a member of Group V, otherwise called the Nitrogen Group.

C. The hypothetical element is in the fifth position in the p-block, along the third period of the periodic table.

D. The hypothetical element is located at the third position of the p-block, along the fifth period of the periodic table.

VIEW ANSWER

Option C

50. Despite the observed diversity among organisms, they are all made from the same set of biomolecules composed of monomeric units except:

A. Proteins

B. Carbohydrates

C. Nucleic Acids

D. Lipids and Fats

VIEW ANSWER

Option D