This is the Multiple Choice Questions in General Education as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

GENERAL  EDUCATION (Elementary and Secondary) Coverage

  • English (Study and Thinking Skills, Writing in the Discipline, Speech and Oral Communication, Philippine Literature, Master Works of the World)
  • Filipino (Komunikasyon sa Akademikonh Filipino, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, Masining na Pagpapahayag)
  • Mathematics (Fundamentals of Math, Plane Geometry, elementary Algebra, Statistics and Probability)
  • Science (Biological Science - General Biology, Physical Science-with Earth Science)
  • Social Sciences (Philippine Government and New Constitution with Human Rights, Philippine History, Basic Economics, Taxation, Agrarian Reform, Society, Culture with Family Planning, Rizal and other heroes, Philosophy of Man, Arts, General Psychology, Information and Communication Technology)

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. It can be used to show the progress in academic grades over four quarters.

A. Circle graph

B. Line graph

C. Pie graph

D. Bar graph

VIEW ANSWER

Option B

2. It illustrates how a portion of the data relates with the whole.

A. Line graph

B. Pie graph

C. Bar Graph

D. Area diagram

VIEW ANSWER

Option B

3. Activities connected by a computer system is described as ________.

A. Virtual

B. Distance

C. Network

D. Online

VIEW ANSWER

Option C

4. Which symbol is used to open a document?

A. Ctrl + V

B. Ctrl + S

C. Ctrl + D

D. Ctrl + O

VIEW ANSWER

Option D

5. Messages are easily transported anywhere in the world through the _______.

A. E-shopping

B. E-registry

C. E-mail

D. E-learning

VIEW ANSWER

Option C

6. ALT is the symbol for ________.

A. Back space

B. Alter key

C. Enter key

D. Control key

VIEW ANSWER

Option B

7. Which of the following is not an input device?

A. Keyboard

B. Mouse

C. Monitor

D. Gaming Application

VIEW ANSWER

Option D

8. Pillin and angkop pagpapakahulugan: Bilang at sukat kung mangusap ang dalaga.

A. Mahirap unawain

B. Mahina and boses

C. Madaldal

D. Maingat

VIEW ANSWER

Option D

9. Ito ay pagbasa ng pansamatala of di palagian. Ginagawa ito kung nais magpalipas ng oras.

A. Scanning

B. Pre-viewing

C. Kaswal

D. Masusi

VIEW ANSWER

Option C

10. Isang paraan ng pagkuha ng datos na ginagamitan ng sunod-sunod na tatlong tuldok para ipakita na may mga bahaging hindi na sinipi sa talata.

A. Ellipsis

B. Abstrak

C. Synopsis

D. Sintesis

VIEW ANSWER

Option A

11. Uri ng sanaysay na pangkaraniwan ang paksa, waring nakikipag-usap lamang.

A. Malikhain

B. Malaya

C. Masining

D. Maanyo

VIEW ANSWER

Option B

12. Nagpapahayag na ang wika ay nauunawaan ng lahat at napagkasunduan ng isang lahi/pangkat.

A. Dinamiko

B. Likas

C. Arbitrary

D. Masistema

VIEW ANSWER

Option C

13. Ano ang bantas na ginagamit sa pagitan ng panlaping ika at tambilang?

A. Gitling

B. Tuldok

C. Panaklong

D. Kuwit

VIEW ANSWER

Option A

14. Isang uri ng pamahayagan na nag-uulat ng mga tunay na pangyayari batay sa pag-aaral, pananaliksik, o pakikipanayam at sinusulat sa paraang kawili-wili ay _______.

A. Pangulong tudling

B. Kumento

C. Lathalain

D. Editoryal

VIEW ANSWER

Option C

15. Kapapasok pa lang nya sa silid. Ang pandiwa sa pangungusap ay nasa aspetong ______.

A. Imperpektibo

B. Kontimplatibo

C. Pangnagdaan

D. Perpektibo

VIEW ANSWER

Option C

16. Katangian ng mahusay na mananaliksik na marunong tumanggap ng kritisismo para sa ikagaganda ng pananaliksik.

A. Malikhain

B. Bukas ang isipan

C. Maparaan

D. Marunong tumanggi

VIEW ANSWER

Option B

17. Ibigay ang angkop na damdaming napapaloob sa “Bakit gabi na ay di pa sya dumarating?”

A. Pagkatuwa

B. Pagkapoot

C. Pagkatakot

D. Pagkagalit

VIEW ANSWER

Option C

18. Sistematikong paglalarawan ng mga datos na estatistika.

A. Talahanayan

B. Grap

C. Balangkas

D. Mapa

VIEW ANSWER

Option B

19. Pag-aaral ng mga tuntunin kung paano inaayos ang mga salita sa loob ng pangungusap.

A. Semantika

B. Syntax

C. Pragmatika

D. Ortograpiya

VIEW ANSWER

Option B

20. Pangungusap na tumutukoy sa pangyayaring pangkalikasan o pangkapaligiran.

A. Temporal

B. Eksistensyal

C. Penomenal

D. Modal

VIEW ANSWER

Option C

21. Orihinal: Mother cooked adobo for kuya Manuel. Salin: Si nanay ay nagluto ng adobo para kay kuya Manuel. Ito ay pagsasaling?

A. Adaptasyon

B. Malaya

C. Idyomatiko

D. Literal

VIEW ANSWER

Option D

22. Tumutukoy ito sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula.

A. Talinghaga

B. Kariktan

C. Tugma

D. Sukat

VIEW ANSWER

Option D

23. Sa anong bahagi ng pananaliksik matatagpuan ang mga lugar at babasahing mapagkukunan ng mga literatura at pag-aaral?

A. Kabanata V

B. Kabanata IV

C. Kabanata I

D. Kabanata II

VIEW ANSWER

Option D

24. Ang wastong kahulugan ng: The present problem is only a storm in a teacup.

A. May galit

B. Bale-wala

C. Matagumpay

D. Buong puso

VIEW ANSWER

Option B

25. Pinakapayak na anyo ng salita na walang kahalong panlapi.

A. Gitlapi

B. Ponema

C. Salitang ugat

D. Laguhan

VIEW ANSWER

Option C

26. Nagpapahayag lebel ng wika na impormal na nalikha at nabuo sa pagsasama-sama ng mga salitang pinaikli o pinahaba.

A. Kolokyal

B. Lalawigan

C. Pampanitikan

D. Balbal

VIEW ANSWER

Option D

27. Uri ng panghalip na ginagamit na panturo sa mga bagay.

A. Palagyo

B. Pamatlig

C. Pamaklaw

D. Palayon

VIEW ANSWER

Option B

28. Uri ng pagbabagong morponemiko na gumagamit ng pagpapalit ng posisyon ng ponema sa salita.

A. Asimilasyon

B. Paglapi

C. Pagkaltas

D. Metatesis

VIEW ANSWER

Option D

29. Alin sa mga sumusunod ang di-mahalagang salik sa pagtatalumpati?

A. Okasyon

B. Paksa

C. Pagyayabang

D. Tagapakinig

VIEW ANSWER

Option C

30. Ang pariralang nalaglag-nahulog ay nagpapakahulugan ng __________.

A. Magakahawig

B. Idyoma

C. Magkapares

D. Magkasalungat

VIEW ANSWER

Option A

31. Sa pangungusap na “Malakas ang boses mo,” ang salitang malakas ay isang ______.

A. Pangatnig

B. Panghalip

C. Pang-uri

D. Pandiwa

VIEW ANSWER

Option C

32. Anu ang salitang ugat ng PINAGLABANAN?

A. Laban

B. Ilaban

C. Labanan

D. Paglaban

VIEW ANSWER

Option A

33. Ito ang rutang dinaraanan ng mensahe ng tagapagsalita.

A. Participant

B. Tsanel

C. Konteksto

D. Pdbak

VIEW ANSWER

Option B

34. Kalabang mortal ng pakikinig.

A. Ingay

B. Okasyon

C. Okasyon

D. Salita

VIEW ANSWER

Option A

35. Paraan ng pagbuo ng salita na ginagamitan ng tatlong uri ng panlapi.

A. Kabilaan

B. Laguhan

C. Inunlapian

D. Hinulapian

VIEW ANSWER

Option B

36. Isang uri ng pamamatnubay kung saan ang mga reporter ay lumilihis sa pamatnubay; lumilikha sila ng sariling paraan sa mga gawaing pag-ulat.

A. Kombensyunal

B. Masaklaw

C. Masining

D. Di-kombensyunal

VIEW ANSWER

Option D

37. Ang pagpapalitan ng mga ideya, opinion, salaysay sa pamamagitan ng mga sagisag ay tinatawag na _____.

A. Pagtuklas

B. Pakikinig

C. Paglalahad

D. Talastasan

VIEW ANSWER

Option D

38. Uri ng pagsulat na ang pokus ay ang imahinasyon ng manunulat upang pukawin ang damdamin.

A. Jornalistik

B. Akademiko

C. Malikhain

D. Teknika

VIEW ANSWER

Option C

39. Piliin and salitang walang diptonggo.

A. Musika

B. Bahay

C. Kasuy

D. Sisiw

VIEW ANSWER

Option A

40. Nakapandidiri ang asong kalye na _______.

A. Dumihan

B. Ma-dumi

C. Madumi

D. Dumumi

VIEW ANSWER

Option C

41. Alin sa mga sumusunod ang di-mahalagang salik sa pagtatalumpati?

A. Paksa

B. Okasyon

C. Tagapakinig

D. Pagyayabang

VIEW ANSWER

Option D

42. Ang simbolong kumakatawan sa mga bagay at mga pangungusap nais ipahayag ng tao sa kanyang kapwa ay ________.

A. Wika

B. Sining

C. Bokabolaryo

D. Tunog

VIEW ANSWER

Option A

43. Ang mga salitang teka, saan, tena, dali ay nagtataglay ng

A. Asimilasyon

B. Metatesis

C. Tono

D. Pagkaltas

VIEW ANSWER

Option D

44. “The firgures must be TRANSMUTED in order to understand the grade.” The capitalized word means _______.

A. Estimated

B. Changed

C. Surpassed

D. Summed

VIEW ANSWER

Option B

45. A story put together through an exchange of letter is called _______ literature.

A. Fiction

B. Epistolary

C. Epistolary

D. Classic

VIEW ANSWER

Option B

46. The suggestions of the employee’s _____ appropriate.

A. is

B. seem

C. is very

D. seems

VIEW ANSWER

Option B

47. Choose the sentence that expresses the thought clearly and that has no error in structure/spelling.

A. You are a professional teacher, ain't you

B. You are a professional teacher, aren't you ?

C. You are a pro professional teacher, weren't you.

D. You are a professional teacher, isn't it

VIEW ANSWER

Option B

48. We are the edge of the 20th century. The next millennium is at the threshold, cautioned the parents.
This means

A. The 21st century is another 100 years

B. The 21st century about to come

C. The 20th century should make us look forward

D. The 20th century was a dismal failure

VIEW ANSWER

Option B

49. The words “inappropriate, illegal, irresponsible and unaware” have prefixes which are classified as:

A. Positive

B. Negative

C. Common

D. Neutral

VIEW ANSWER

Option B

50. Which of the following doesn’t belong to the group?

A. Hypothesis

B. Surmise

C. Conclusion

D. Conjecture

VIEW ANSWER

Option C