This is the Multiple Choice Questions in General Education as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

GENERAL  EDUCATION (Elementary and Secondary) Coverage

  • English (Study and Thinking Skills, Writing in the Discipline, Speech and Oral Communication, Philippine Literature, Master Works of the World)
  • Filipino (Komunikasyon sa Akademikonh Filipino, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, Masining na Pagpapahayag)
  • Mathematics (Fundamentals of Math, Plane Geometry, elementary Algebra, Statistics and Probability)
  • Science (Biological Science - General Biology, Physical Science-with Earth Science)
  • Social Sciences (Philippine Government and New Constitution with Human Rights, Philippine History, Basic Economics, Taxation, Agrarian Reform, Society, Culture with Family Planning, Rizal and other heroes, Philosophy of Man, Arts, General Psychology, Information and Communication Technology)

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. What is the total amount after adding interest of 8% on P10,000.00 for 3 years?

A. P12,400.00

B. P11,000.00

C. P13,400.00

D. P15,000.00

VIEW ANSWER

Option A

2. The fraction halfway between 3/7 and 4/7 is _______.

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/8

VIEW ANSWER

Option A

3. The slope of a line described by the equation 3x = (y + 4) 2 is _________.

A. 6

B. 3 IF / 2 NOT x2 (3/2)

C. 4

D. 8

VIEW ANSWER

Option B

4. It can be used to show the progress in academic grades over four quarters.

A. Circle graph

B. Line graph

C. Pie graph

D. Bar graph

VIEW ANSWER

Option B

5. It illustrates how a portion of the data relates with the whole.

A. Line graph

B. Pie graph

C. Bar Graph

D. Area diagram

VIEW ANSWER

Option B

6. In an English test, eight students obtained the following scores: 10, 15, 12, 18, 16, 24, 12, 14. What is the median score?

A. 14

B. 14. 5

C. 15. 5

D. 15

VIEW ANSWER

Option B

7. Find the least common multiple of 5, 2, 7

A. 35

B. 140

C. 15

D. 70

VIEW ANSWER

Option D

8. A Toyota car travelling at a rate of 70 km per hour leaves the house 2 hours after a Kia car has left and overtakes it. In 5 hours at what rate was the Kia car travelling?

A. 30 kilometers per hour

B. 50 kilometers per hour

C. 20 kilometers per hour

D. 40 kilometers per hour

VIEW ANSWER

Option D

9. If the average or arithmetic mean of x and -5 is 10, then what must be the value of x?

A. 15

B. 25

C. 30

D. 20

VIEW ANSWER

Option B

10. Which of the following gives the numerical value of the population?

A. Range

B. Statistics

C. Parameter

D. Variable

VIEW ANSWER

Option C

11. The grades in Mathematics of students in section A are as follows: 80, 75, 60, 95, 100. What is the population variance of their group?

A. 230

B. 230

C. 264

D. 206

VIEW ANSWER

Option D

12. Which among measures of central tendency is not influenced by outliers?

A. Mode

B. Mean

C. Weighted mean

D. Weighted mean

VIEW ANSWER

Option A

13. If a die is rolled, what is the probability of getting a number described by 2?

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/6

VIEW ANSWER

Option D

14. If a student has an average of 76 % on his first two tests and has an average of 85 % on the next four tests, what is the final average on all six tests?

A. 82. 0 %

B. 82. 5 %

C. 80. 5 %

D. 81. 3 %

VIEW ANSWER

Option A

15. In the example of 10 to the 5th power + 6x the exponent is _________.

A. y

B. 5

C. 6

D. 10

VIEW ANSWER

Option B

16. Simplify: 6 – [3 – (-4) + 11 + 8]

A. -26

B. 20

C. 26

D. -20

VIEW ANSWER

Option D

17. Simplify: [(3x – 12) / (3x)] divided by (x – 4)

A. 3x

B. X – 4

C. x

D. 1/x

VIEW ANSWER

Option D

18. In an English test, eight students obtained the following scores: 12, 10, 13, 11, 15, 20, 19, 17. What is the median score?

A. 14

B. 16.5

C. 17

D. 15.5

VIEW ANSWER

Option A

19. Simplify (3x – 9) / (x2 – 9)

A. 3 / (x – 3)

B. 3 / (x + 3)

C. 3 / (x + 1)

D. 3 / (x – 1)

VIEW ANSWER

Option B

20. What are the prime factors of 120?

A. 2 x 2 x 2 x 6 x 5

B. 2 x 4 x 3 x 5

C. 2 x 3 x 4 x 5

D. 2 x 2 x 2 x 3 x 5

VIEW ANSWER

Option D

21. What is the least common multiple of 12 and 60?

A. 340

B. 140

C. 120

D. 360

VIEW ANSWER

Option C

22. The least common Multiple (LCM) of 2, 3 and 4 is ______.

A. 13

B. 14

C. 24

D. 12

VIEW ANSWER

Option D

23. Simplify (x2 – Y 2 ) / ( x + y)

A. y – x

B. X – y

C. –x - -y

D. –x + y

VIEW ANSWER

Option B

24. Simplify 3(x – 4y) – (4y – 3x) – (2x + y)

A. 4x + 17y

B. -4x + 17y

C. 4x – 17y

D. -4 – 17y

VIEW ANSWER

Option C

25. The sum of the sides of a polygon is the __________.

A. Area

B. Volume

C. Legs

D. Perimeter

VIEW ANSWER

Option D

26. The altitude of a triangle is 5 meters and the base is 20 meters. What is the area of the triangle?

A. 50 square meters

B. 60 square meters

C. 20 square meters

D. 24 square meters

VIEW ANSWER

Option A

27. A rectangular block of steel has dimensions of 5 meters x 10 meters x 15 meters and weights 1000 N. How should this block be placed on a surface to exert the least pressure on the sruface?

A. On the 5 meters by 10 meters side.

B. All sides have equal pressure.

C. On the 5 meters by 15 meters side.

D. On the 10 meters by 15 meters side.

VIEW ANSWER

Option B

28. The measure of an angle is 25 more than its supplement. What is the measure of the larger angle?

A. 110. 5 degrees

B. 95. 5 degrees

C. 95. 5 degrees

D. 77. 5 degrees

VIEW ANSWER

Option C

29. In how many ways can 5 girls be seated in a row of 5 seats?

A. 95

B. 120

C. 105

D. 100

VIEW ANSWER

Option B

30. Pillin and angkop pagpapakahulugan: Bilang at sukat kung mangusap ang dalaga.

A. Mahirap unawain

B. Mahina ang boses

C. Madaldal

D. Maingat

VIEW ANSWER

Option D

31. Ito ay pagbasa ng pansamatala of di palagian. Ginagawa ito kung nais magpalipas ng oras.

A. Scanning

B. Pre-viewing

C. Kaswal

D. Masusi

VIEW ANSWER

Option C

32. Isang paraan ng pagkuha ng datos na ginagamitan ng sunod-sunod na tatlong tuldok para ipakita na may mga bahaging hindi na sinipi sa talata.

A. Ellipsis

B. Abstrak

C. Synopsis

D. Sintesis

VIEW ANSWER

Option A

33. Uri ng sanaysay na pangkaraniwan ang paksa, waring nakikipag-usap lamang.

A. Malikhain

B. Malaya

C. Masining

D. Maanyo

VIEW ANSWER

Option B

34. Nagpapahayag na ang wika ay nauunawaan ng lahat at napagkasunduan ng isang lahi/pangkat.

A. Dinamiko

B. Likas

C. Arbitrary

D. Masistema

VIEW ANSWER

Option C

35. Ano ang bantas na ginagamit sa pagitan ng panlaping ika at tambilang?

A. Gitling

B. Tuldok

C. Panaklong

D. Kuwit

VIEW ANSWER

Option A

36. Isang uri ng pamahayagan na nag-uulat ng mga tunay na pangyayari batay sa pag-aaral, pananaliksik, o pakikipanayam at sinusulat sa paraang kawili-wili ay _______.

A. Pangulong tudling

B. Kumento

C. Lathalain

D. Editoryal

VIEW ANSWER

Option C

37. Kapapasok pa lang nya sa silid. Ang pandiwa sa pangungusap ay nasa aspetong ________.

A. Imperpektibo

B. Kontimplatibo

C. Pangnagdaan

D. Perpektibo

VIEW ANSWER

Option C

38. Katangian ng mahusay na mananaliksik na marunong tumanggap ng kritisismo para sa ikagaganda ng pananaliksik.

A. Malikhain

B. Bukas ang isipan

C. Maparaan

D. Marunong tumanggi

VIEW ANSWER

Option B

39. Ibigay ang angkop na damdaming napapaloob sa “Bakit gabi na ay di pa sya dumarating?”

A. Pagkatuwa

B. Pagkapoot

C. Pagkatakot

D. Pagkagalit

VIEW ANSWER

Option C

40. Sistematikong paglalarawan ng mga datos na estatistika.

A. Talahanayan

B. Grap

C. Balangkas

D. Mapa

VIEW ANSWER

Option B

41. Pag-aaral ng mga tuntunin kung paano inaayos ang mga salita sa loob ng pangungusap.

A. Semantika

B. Syntax

C. Pragmatika

D. Ortograpiya

VIEW ANSWER

Option B

42. Pangungusap na tumutukoy sa pangyayaring pangkalikasan o pangkapaligiran.

A. Temporal

B. Eksistensyal

C. Penomenal

D. Modal

VIEW ANSWER

Option C

43. Orihinal: Mother cooked adobo for kuya Manuel. Salin: Si nanay ay nagluto ng adobo para kay kuya Manuel. Ito ay pagsasaling?

A. Adaptasyon

B. Kariktan

C. Tugma

D. Sukat

VIEW ANSWER

Option D

44. Sa anong bahagi ng pananaliksik matatagpuan ang mga lugar at babasahing mapagkukunan ng mga literatura at pag-aaral?

A. Kabanata V

B. Kabanata IV

C. Kabanata I

D. Kabanata II

VIEW ANSWER

Option D

45. Ang wastong kahulugan ng: The present problem is only a storm in a teacup.

A. May galit

B. Bale-wala

C. Matagumpay

D. Buong puso

VIEW ANSWER

Option B

46. Pinakapayak na anyo ng salita na walang kahalong panlapi.

A. Gitlapi

B. Ponema

C. Salitang ugat

D. Laguhan

VIEW ANSWER

Option C

47. Nagpapahayag lebel ng wika na impormal na nalikha at nabuo sa pagsasama-sama ng mga salitang pinaikli o pinahaba.

A. Kolokyal

B. Lalawigan

C. Pampanitikan

D. Balbal

VIEW ANSWER

Option D

48. Uri ng panghalip na ginagamit na panturo sa mga bagay.

A. Palagyo

B. Pamatlig

C. Pamaklaw

D. Palayon

VIEW ANSWER

Option B

49. Uri ng pagbabagong morponemiko na gumagamit ng pagpapalit ng posisyon ng ponema sa salita.

A. Asimilasyon

B. Paglapi

C. Pagkaltas

D. Metatesis

VIEW ANSWER

Option D

50. Alin sa mga sumusunod ang di-mahalagang salik sa pagtatalumpati?

A. Okasyon

B. Paksa

C. Pagyayabang

D. Tagapakinig

VIEW ANSWER

Option C