Sa kasanayang  ito iyong pag-aaralan ang dalawa sa mga kilusang itinatag ng mga Pilipino upang makamit ang hinihiling na pagbabago sa lipunan na pinamamahalaan ng mga Español.

1. natatalakay kung ano ang Kilusang Propaganda at Katipunan;

2. naiisa-isa ang layunin ng pagkakatatag ng Kilusang Propaganda at Katipunan;

3. nasusuri ang mga epekto ng dalawang kilusan sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino; at

4. napahahalagahan ang ambag ng mga Pilipino na katulong sa mga kilusang pangkalayaan ng Pilipinas.

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

Ano ang lihim na kilusan na naglalayong wakasan ang pananakop ng mga Español sa pamamagitan ng puwersa o lakas?

A. La Liga Filipina

B. Katipunan

C. Propaganda

D. Sekularisasyon

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Ang lihim na kilusan na naglalayong wakasan ang pananakop ng mga Espanyol sa pamamagitan ng puwersa o lakas ay ang "Katipunan". Ito ay isang rebolusyonaryong kilusan na itinatag noong 1892 sa Pilipinas ni Andres Bonifacio upang magtulungan ang mga Pilipino na magapi ang mga Espanyol at makamit ang kalayaan. Ang kilusang ito ay may sariling konstitusyon, watawat, at selyo, at naglalayong magtipon ng mga armas at kumilos sa pagtatanggol sa kalayaan ng bansa. Sa wakas, naging matagumpay ang kilusan ng Katipunan sa pagsiklab ng Unang Rebolusyonaryong Digmaan noong 1896, kung saan nakamit ng Pilipinas ang kasarinlan mula sa mga mananakop.


Kailan itinatag ang Kilusang Katipunan?

A. Hulyo 7, 1892

B. Agosto 17, 1896

C. Hulyo 7, 1982

D. Hunyo 7, 1892

VIEW ANSWER

Option A

Explanation

Ang Kilusang Katipunan ay itinatag noong Hulyo 7, 1892. Ito ay itinatag ni Andres Bonifacio sa Tondo, Maynila upang magtulungan ang mga Pilipino na magapi ang mga Espanyol at makamit ang kalayaan. Ang pagkakatatag ng Katipunan ay naging simula ng rebolusyonaryong kilusan na naglalayong magwakas sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas.


Alin sa sumusunod ang layunin ng Katipunan?

A. Makamit ang pagbabago sa pamamahala sa bansa sa panulat na paraan

B. Wakasan ang pananakop ng mga Español sa pamamamgitan ng lakas

C. Makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng eleksiyon

D. Makiisa ang mga Pilipino sa mga pagbabagong nais ng mga Español

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Ang layunin ng Katipunan ay ang pagwakas sa pananakop ng mga Espanyol sa pamamagitan ng lakas. Ito ay isang rebolusyonaryong kilusan na binuo upang magtulungan ang mga Pilipino na magapi ang mga Espanyol at makamit ang kalayaan. Sa loob ng kilusan, ang mga kasapi ay naglalayong magtipon ng mga armas at kumilos sa pagtatanggol sa kalayaan ng bansa. Sa wakas, naging matagumpay ang kilusan ng Katipunan sa pagsiklab ng Unang Rebolusyonaryong Digmaan noong 1896, kung saan nakamit ng Pilipinas ang kasarinlan mula sa mga mananakop.


Ang Katipunan ay mayroong opisyal na pahayagan. Ano ang tawag sa pahayagang ito?

A. Diariong Tagalog

B. Kalayaan

C. La Solidaridad

D. Doctrina Cristiana

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Ang opisyal na pahayagan ng Katipunan ay tinawag na "Kalayaan". Ito ay itinatag ni Emilio Jacinto noong 1896 at naglalaman ng mga artikulo at tula na naglalayong magpakita ng katapangan, pag-asa, at pagkakaisa sa panahon ng rebolusyonaryong kilusan. Naglalaman rin ito ng mga rebolusyonaryong ideya at layunin ng Katipunan sa pagkamit ng kalayaan mula sa mga mananakop. Ang "Kalayaan" ay naging mahalagang kasangkapan ng Katipunan sa pagpapalaganap ng kaisipang rebolusyonaryo sa mga Pilipino.


Ang Katipunan ay tinatawag din na Kilusang KKK. Ano ang kahulugan ng KKK?

A. Kataas-taasan, Kagalang-galangang, Katipunan ng mga Anak ng Bayan

B. Kataas-taasan, Kagalang-galangang, Kalipunan ng mga Anak ng Bayan

C. Kataas-taasan, Kagitingang, Katipunan ng mga Anak ng Bayan

D. Kabataan, Kasamahan, Katipunan ng mga taong bayan

VIEW ANSWER

Option A

Explanation

Ang Katipunan ay tinatawag din na Kilusang KKK, na ang kahulugan ay "Kataas-taasan, Kagalang-galangang, Katipunan ng mga Anak ng Bayan." Ito ay nangangahulugan ng mataas na antas ng pagpapahalaga sa katapatan, dignidad, at pagmamalaki bilang mga anak ng bayan. Ang paggamit ng KKK bilang tawag sa Katipunan ay nagpakita ng hangaring magpakita ng katapangan at determinasyon sa pagtamo ng kalayaan ng bansa sa panahon ng mga Espanyol.


Ano ang layunin ng KKK?

A. mapatanyag sa buong daigdig

B. makipagkalakalan sa ibang bansa

C. magkaroon ng Kalayaan mula sa Espaňa

D. humihingi ng pagbabago sa pamahlaang Español

VIEW ANSWER

Option C

Explanation

Ang layunin ng KKK o Katipunan ay ang pagkamit ng kalayaan mula sa pananakop ng mga Espanyol. Nagsimula itong mag-organisa noong Hulyo 7, 1892, at naglalayong magtipon ng mga Pilipino upang magapi ang mga Espanyol at makamit ang kalayaan. Sa ilalim ng liderato ni Andres Bonifacio, naglunsad ang Katipunan ng mga kilos-protesta at pag-atake sa mga Espanyol upang maipakita ang kanilang determinasyon sa pagtamo ng kalayaan. Sa wakas, nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga Espanyol noong Hunyo 12, 1898, kahit na naging saksi ito sa isang sunud-sunod na mga labanan at digmaan.


Paano natuklasan ng mga Español ang lihim ng Katipunan?

A. Dumalo ang mga Español sa pagtitipon nito

B. May nagsiwalat sa mga gawain nito

C. Nag-alsa ang mga myembro nito

D. Namigay ito ng mga polyetos

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Ang lihim ng Katipunan ay natuklasan ng mga Espanyol dahil sa isang nagtaksil o nag-siwalat. Siyang tinatawag na "Magdalo" at nagngangalang Teodoro Patiño ay isang beterano ng mga labanan sa Cavite at isa sa mga opisyal ng Katipunan. Ngunit, dahil sa mga personal na hidwaan at mga pagkakataong hindi niya nakamit ang inaasahan niyang posisyon sa Katipunan, nagdesisyon siyang magbalik-loob sa panig ng mga Espanyol at magpakalat ng impormasyon tungkol sa organisasyon. Ito ang naging simula ng pagsiklab ng mga labanan at pakikibaka sa pagitan ng mga rebolusyonaryo at mga Espanyol, na humantong sa pagpapalaya ng Pilipinas sa huli.


Bakit napaaga ang pagsiklab ng himagsikan?

A. Namatay si Jose Rizal

B. Natuklasan ang lihim ng kilusan

C. Nagkasundo-sundo ang mga pinuno nito

D. Nakapaghanda ng mabuti ang kasapi nito

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Ang pagkakatuklas ng lihim ng Katipunan ang naging pangunahing dahilan ng pagsiklab ng himagsikan nang mas maaga sa inaasahan. Sa sandaling malaman ng mga Espanyol ang plano ng Katipunan, nagsimula na silang maghanap ng mga lider at miyembro ng organisasyon. Sa loob lamang ng dalawang linggo mula nang malaman ng mga Espanyol ang lihim ng Katipunan, nagpaputok na ng labanan ang mga Katipunero sa mga bayan ng Cavite at Laguna. Ito ang naging simula ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol, na humantong sa pagsasarili ng Pilipinas at pagpapalaya mula sa kolonyalismo ng Espanya.


Ano ang ginawa ng mga Español sa mga nahuli nilang Katipunero?

A. Pinalaya

B. Ikinulong at pinatay

C. Ipinadala sa Espaňa

D. Tinuruan at pinag-aral

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Nang mahuli ng mga Espanyol ang mga miyembro at lider ng Katipunan, sila ay hindi pinatawad at walang habag na nilipol. Maraming Katipunero ang ibinilanggo at pinahirapan bago sila pinatay, kasama na rin ang ilang lider ng himagsikan tulad nina Andres Bonifacio at Antonio Luna. Mayroon ding mga miyembro ng Katipunan na nakapagtago o nakapaglayas at nakapagpatuloy ng pakikipaglaban sa ibang mga lugar sa Pilipinas.


Bakit hindi naging matagumpay ang paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa mga Español?

A. Wala itong mahusay na pinuno

B. Hindi malinaw ang layunin nito

C. Kulang sa pagkakaisa ang mga Pilipino

D. Kaunti ang bilang ng mga Pilipino noon

VIEW ANSWER

Option C

Explanation

Ang kakulangan sa pagkakaisa ng mga Pilipino ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi naging matagumpay ang paghihimagsik laban sa mga Espanyol. Kahit na may ilang matagumpay na labanan at tagumpay sa pakikipaglaban, hindi ito sapat upang mapuksa ang mga Espanyol. Mayroon din iba't ibang grupo at lider na may iba't ibang agenda at layunin, na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan at hindi pagkakaisa sa loob ng mga Pilipino. Bukod pa rito, mas higit na nakapagtapos sa pag-aaral ang mga Espanyol kaysa sa mga Pilipino at mas mayamang pinagkukunan ng mga armas at teknolohiya.


Alin sa sumusunod ang hindi layunin ng Katipunan?

A. Makamit ang kalayaan ng Pilipinas

B. Pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino

C. Pagpapatupad sa mga layunin ng Kilusang Propaganda

D. Pagtatanggol sa mga mahina at maralitang mamamayan

VIEW ANSWER

Option C

Explanation