Sa kasanayang ito ay iyong malalaman mo kung paano nakaapekto ang kaisipang liberal sa pagsibol ng damdaming makabansa na nakapagpausbong ng nasyonalismong Pilipino.

1. natatalakay ang pagdating ng kaisipang liberal sa bansa;

2. naipaliliwanag ang mga pangyayaring nagbigay daan sa paglinang ng damdaming nasyonalismo;

3. nasusuri ang mga epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo; at

4. napahalagahan ang pagpupunyagi ng mga Pilipino na isulong ang kalayaan ay pagsasarili ng bansa.

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. Bakit mahalaga ang pagbukas ng Suez Canal?

A. Dahil naging matagal ang paglalakbay mula Maynila patungong Spain

B. Dahil nakarating sa atin ang kaisipang liberal

C. Dahil naging mahal ang bilihin

D. Dahil naging mayaman ang Pilipinas

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Ang pagbukas ng Suez Canal noong 1869 ay naging mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng paglalakbay at pangangalakal. Ito ay nagdulot ng mas mabilis at mas mura na paglalakbay sa pagitan ng Europa at Asya, kasama na ang Pilipinas. Dahil dito, mas madaling nakapaglakbay ang mga Pilipino at nakapag-aral ng mga kaisipang liberal mula sa ibang bansa. Samakatuwid, mahalaga ang pagbukas ng Suez Canal dahil nakapagdala ito ng mga ideya at pananaw mula sa ibang kultura at naging daan para sa mas mabilis at mas mura na paglalakbay.


2. Kailan naganap ang pag-alsa sa Cavite?

A. 17 Nobyembre 1869

B. 20 Enero 1872

C. 17 Pebrero 1872

D. 19 Setyembre 1868

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Ang pag-alsa sa Cavite ay naganap noong B. 20 Enero 1872. Ito ay kilala bilang "Pag-aalsa sa Cavite" o "Pag-aalsang 1872", na pinamumunuan ni Padre Mariano Gómez, Padre José Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Ang pag-alsa na ito ay isang protesta laban sa pang-aabuso at katiwalian ng mga Espanyol sa Pilipinas, partikular na sa mga Pilipinong paring Katoliko na hindi binibigyan ng sapat na respeto at karapatan sa loob ng simbahang Katoliko. Ang tatlong paring ito ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garrote noong Pebrero 17, 1872. Ang pag-alsa sa Cavite ay naging isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, dahil nagpabago ito ng diskurso tungkol sa reporma at rebolusyon sa pagitan ng mga Pilipino at mga Espanyol, at nagbigay daan sa mga pagsusulong ng mga repormista at rebolusyonaryo sa mga sumunod na taon.


3. Alin ang hindi naging salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino?

A. Pagbukas ng Suez Canal

B. Pagdating ng liberal na kaisipan sa Pilipinas

C. Pagbayad ng buwis

D. Pag-alsa sa Cavite

VIEW ANSWER

Option C

Explanation

Ang hindi naging salik sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino ay ang pagbayad ng buwis. Bagaman ang pagbabayad ng buwis ay isang mahalagang tungkulin ng mga mamamayan sa isang bansa, hindi ito naging isang direktang salik sa pagkakabuo ng nasyonalismo sa Pilipinas. Sa halip, ang pagbukas ng Suez Canal ay nagbigay ng mas mabilis at mas mura na ruta para sa pangangalakal at paglalakbay, habang ang pagdating ng liberal na kaisipan sa Pilipinas ay nagbigay daan sa mga reporma at pagbabago sa lipunan at pulitika. Ang pag-alsa sa Cavite, sa kabilang banda, ay nagpabago sa diskurso tungkol sa reporma at rebolusyon sa pagitan ng mga Pilipino at mga Espanyol, at nagbigay ng mahalagang impluwensiya sa pagkakabuo ng nasyonalismo sa Pilipinas.


4. Ano ang tawag sa paglagay ng mga Paring Sekular sa mga parokya?

A. Regular

B. Sekularisasyon

C. GOMBURZA

D. Principalia

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Ang tawag sa paglagay ng mga Paring Sekular sa mga parokya ay Sekularisasyon. Ito ay naganap noong panahon ng Espanyol sa Pilipinas, kung saan pinatupad ng mga Espanyol ang polisiyang pag-alis ng mga paring Kastila sa mga parokya at pagpapalit ng mga Pilipinong paring sekular sa kanilang posisyon. Ang layunin ng polisiyang ito ay upang mas mapanatili ang kontrol ng mga Espanyol sa Pilipinas, habang nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na magkaroon ng mas malaking papel sa pamamalakad ng simbahang Katoliko. Ang pagpapatupad ng Sekularisasyon ay nagbigay daan sa pagpapalit ng mga paring Kastila sa mga parokya ng mga Pilipinong paring sekular, at nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na magkaroon ng higit na pagkakataon sa edukasyon at sa paglilingkod sa simbahan.


5. Ano ang tawag sa mga paring hindi nabibilang sa anumang samahang relihiyoso?

A. Regular

B. Sekular

C. Ilustrados

D. GOMBURZA

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

Ang tawag sa mga paring hindi nabibilang sa anumang samahang relihiyoso ay Sekular. Sila ay tinatawag ding "secular clergy" o "diocesan clergy". Sila ay mga pari na nakatalaga sa isang partikular na teritoryo o diocese at sumusunod sa mga pamantayang pampastoral ng kanilang obispo. Hindi sila bahagi ng anumang relihiyosong orden tulad ng mga Heswita, Dominiko, at iba pa. Ang mga paring sekular ay may sariling mga parokya kung saan sila ay naglilingkod at nagmimisa, at kadalasan ay tumatanggap ng kanilang sahod mula sa mga donasyon ng kanilang mga parokyano.


6. Sino ang namuno sa kilusang itinatag ng mga Paring Pilipino?

A. Mariano Gomez

B. Jose Burgos

C. Jacinto Zamora

D. Pedro Pelaez

VIEW ANSWER

Option D

Explanation

Ang kilusang itinatag ng mga Paring Pilipino ay pinangunahan ni Padre Pedro Pelaez. Siya ay isang paring sekular na nagsisilbi sa Archdiocese ng Manila noong panahong iyon. Kasama niya sa kilusang ito sina Padre Jose Burgos, Padre Mariano Gomez, at Padre Jacinto Zamora, na kilala bilang tatlong martir ng Cavite. Sila ay mga paring Pilipinong nagmula sa iba't ibang rehiyon sa bansa at nagkaisa upang labanan ang pang-aapi at panghihimasok ng mga prayleng Kastila sa kanilang mga karapatan at kalayaan.


7. Kailan binitay ang GOMBURZA?

A. 17 Nobyembre 1869

B. 20 Enero 1872

C. 17 Pebrero 1872

D. 19 Setyembre 1868

VIEW ANSWER

Option C

Explanation

Ang GOMBURZA ay binigti noong ika-17 ng Pebrero, 1872. Sila ay binubuo nina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora, na pawang mga paring Pilipinong nagsisilbi sa simbahan at naglaban para sa karapatan at kalayaan ng kanilang mga kababayan. Sila ay pinaratangan ng panghihimasok at pag-aalsa laban sa pamahalaan ng Kastila at sa simbahan, kaya't sila ay dinakip at binitay. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng malaking galit sa mga Pilipino at nagpakita ng pang-aapi at pagkakawalang katarungan sa panig ng mga Kastila sa kanilang pamamahala sa bansa.


8. Sino ang namuno sa pag-alsa sa Cavite?

A. Mariano Gomez

B. Pedro Pelaez

C. Fernando La Madrid

D. Jose Burgos

VIEW ANSWER

Option C

Explanation


9. Anong samahan ang itinatag ng mga Pilipinong kabataan na naliwanagan o tinatawag na ilustrados?

A. Kilusang Propaganda

B. Katipunan

C. Sekularisasyon

D. Panggitnang-uri

VIEW ANSWER

Option A

Explanation

Ang Kilusang Propaganda ay isang samahan ng mga Pilipinong kabataan na nagtataguyod ng pagbabago sa pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Nais nilang maipakilala sa mundo ang mga kahinaan at kawalang-katarungan sa sistema ng kolonisasyon ng mga Kastila, at maitaguyod ang pagpapalaya ng Pilipinas. Maraming ilustrado ang naging miyembro nito, kabilang sina Jose Rizal at Graciano Lopez Jaena.


10. Kailan nabuksan ang Suez Canal?

A. 17 Nobyembre 1869

B. 17 Pebrero 1872

C. Sekularisasyon

D. Panggitnang-uri

VIEW ANSWER

Option A

Explanation

The Suez Canal was opened on November 17, 1869.


11. Saan nabibilang ang mga mayayamang Pilipino, mga mestisong Español, at Tsino?

A. Ilustrado

B. regular

C. Propagandista

D. Panggitnang uri

VIEW ANSWER

Option D

Explanation

Ang mga mayayamang Pilipino, mga mestisong Español, at Tsino ay nabibilang sa panggitnang uri ng lipunan dahil sa kanilang kayamanan at impluwensya sa lipunan.


12. Ano ang naging bunga ng pagkakaroon ng pandaigdigang kalakalan?

A. Maraming mga Pilipino ang umunlad ang pamumuhay.

B. Nagkaroon ng pagbabago sa pamahalaan.

C. Maraming Pilipino ang naghirap.

D. Naging malupit ang mga Español

VIEW ANSWER

Option C

Explanation

The global trade led to the exploitation of the Philippines and its resources, which resulted in the impoverishment of many Filipinos. The country was also forced to export cash crops instead of food, which led to food shortages and famine.


13. Anong pahayagan ang itinatag ni Graciano Lopez Jaena?

A. Diaryong Tagalog

B. La Solidaridad

C. Kalayaan

D. Katipunan

VIEW ANSWER

Option B

Explanation

La Solidaridad was a newspaper founded by Graciano Lopez Jaena and other Filipino exiles in Spain. It became a prominent platform for expressing Filipino grievances against the Spanish colonial government and advocating for reforms.


14. Ano ang tawag sa mga anak ng mayayamang Pilipino na nakapag-aral at naging propesyonal?

A. Middle Class

B. Mestiso

C. Tsino

D. Ilustrado

VIEW ANSWER

Option D

Explanation

Ang tawag sa mga anak ng mayayamang Pilipino na nakapag-aral at naging propesyonal ay "Ilustrado".


15. Ano ang tawag sa panahon ng pag-usbong ng liberal na ideya ng Pilipino?

A. Panahon ng Kalayaan

B. Panahon ng Katapangan

C. Panahon ng Kaliwanagan

D. Panahon ng Kapayapaan

VIEW ANSWER

Option C

Explanation

Ang tinutukoy ng "Panahon ng Kaliwanagan" ay ang panahon ng pag-usbong ng liberal na ideya ng mga Pilipino. Naganap ito noong mga huling dekada ng ika-19 na siglo at nagsimula sa pagkakatatag ng mga samahang pangkultura tulad ng La Liga Filipina at ang pagkakatatag ng pahayagang La Solidaridad. Sa panahong ito, unti-unting naliwanagan ang mga Pilipino tungkol sa mga katiwalian ng mga Kastila sa pamamahala at pagpapahirap sa kanila.