Welcome to the comprehensive second-quarter multiple-choice examination reviewer designed to sharpen the skills and knowledge of students across grades 7 to 10. This meticulously crafted resource aims to provide a thorough understanding of the diverse subjects covered during this quarter.

This reviewer encompasses a wide array of subjects and topics that are fundamental to each grade level's curriculum. From the foundational concepts in mathematics to the intricacies of language arts, sciences, and social studies, this resource aims to aid students in reinforcing their understanding and mastering the essential concepts.

Araling Panlipunan 7 Quarter 2 Examination Reviewer Part 1
Araling Panlipunan 7 Quarter 2 Examination Reviewer Part 1

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. Alin sa sumusunod ang sumasaklaw sa kahulugan ng kabihasnan?

A. Pamumuhay na nakagawian at pinauunlad nang maraming pangkat ng tao

B. Mataas na uri ng paninirahan sa malawak na lupain

C. Paninirahan sa malalapit at mauunlad na pamayanan

D. Pamumuhay na tumutugon sa pangangailangan ng mamammayan.

VIEW ANSWER

Option A


2. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan?

A.Organisado at sentralisadong pamahalaan, relihiyon, uring panlipunan, sining, arkitektura, at sistema ng pagsulat.

B. Pamahalaan, relihiyon, sining, arkitektura, at pagsulat

C. Sinaunang pamumuhay, relihiyon, pamahalaan, mga batas, at pagsusulat

D.Pamahalaan, relihiyon, kultura, tradisyon, populasyon, at estado

VIEW ANSWER

Option A


3. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng kabihasnan na sumibol sa Asya, maliban sa isa. Alin dito ang hindi kabilang?

A. Indus

B. Shang

C. Sumer

D. Nippur

VIEW ANSWER

Option D


4. Ano ang pangunahing uri ng pamumuhay ang nalilinang sa sinaunang kabihasnan?

A. Pangingisda at pagsasaka

B. Pagkakarpentero

C. Pagtuturo

D. Pagkukumpyuter

VIEW ANSWER

Option A


5. Bakit nalinang ng sinaunang tao ang pamumuhay na pangingisda at pagsasaka?

A. Dahil sa ito ang kanilang gusto.

B. Dahil sa kapaligiran na kanilang permanenteng tirahan

C. Dahil ito ang kanilang pamumuhay.

D. Wala sa nabanggit.

VIEW ANSWER

Option B


6. Ano ang relihiyong pinaniniwalaan ng mga sinaunang kabihasnan?

A. Animism

B. Kristiyanismo

C. Buddhism

D. Politeismo

VIEW ANSWER

Option D


7. Paano umiiral ang kabihasnan at sibilisasyon?

A. Umiiral ang kabihasnan at sibilisasyon kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng kapaligiran at sa pagkakaroon ng kakayahan na baguhin ang kaniyang pamumuhay gamit ang lakas at talino nito.

B. Pagkakaroon ng kakayahan na baguhin ang kaniyang pamumuhay gamit ang lakas at talino nito.

C. Kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng kapaligiran

D. Wala sa nabanggit.

VIEW ANSWER

Option A


8. Ano ang dahilan kung bakit pagsasaka at pangingisda ang pangunahing nalinang na hanapbuhay ng mga sinaunang kabihasnan?

A. Dahil umusbong ang unang kabihasnan malapit sa lambak-ilog.

B. Dahil umusbong ang unang kabihasnan sa bundok.

C. Dahil umusbong ang unang kabihasnan sa ilog.

D. Wala sa nabanggit.

VIEW ANSWER

Option A


9. Ang sibilisasyon ay mula sa salitang – ugat na civitas, salitang Latin. Ano ang ibig sabihin ng civitas?

A. Lalawigan

B. Barangay

C. Lungsod

D. Munisipalidad

VIEW ANSWER

Option C


10. Ang salitang kabihasnan na kadalasang ginagamit bilang kasingkahulugan ng sibilisasyon ay katutubo na salita sa Pilipinas. Mula ito sa salitang – ugat na bihasa. Ano ang ibig sabihin nito?

A. Munisipalidad

B. Eksperto o magaling

C. Maganda

D. Matalino

VIEW ANSWER

Option B


11. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng epekto ng kolonyalismo at imperyalismong Kanluranin sa ekonomiya ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya noong ika- 16 hanggang ika-19 na siglo?

A. Nagpatayo ng mga simbahan upang maipalaganap ang relihiyong Kristiyanismo

B. Nagtalaga ng mga banyagang kinatawan upang pamunuan ang nasakop na bansa

C. Nagpagawa ng mga kalsada at riles ng tren upang mapabilis ang pakikipagkalakalan

D. Nagpalabas ng mga kautusan upang mapasunod ang mga katutubong Asyano

VIEW ANSWER

Option C


12. Alin sa mga bansang ito ang naghahangad na magkaroon ng kolonya sa Silangang Asya partikular sa bansang China?

A. Taiwan

B. Portugal

C. Macao

D. France

VIEW ANSWER

Option B


13. Ito ay isang patakaran ng isang bansa na mamamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga sinakop para sa sariling interes.

A. Imperyalismo

B. Nasyonalismo

C.Kolonyalismo

D. Patriyotismo

VIEW ANSWER

Option A


14. Maraming pagbabago ang dulot ng kolonyalismo at imperyalismong Kanluranin sa Asya. Isa dito ay ang pagbabago sa kultura na naging dahilan sa kawalan ng tunay na pagkakaisa ng mga mamamayang Asyano sa kani-kanilang bansa. Makikita na may kaugnayan sa mga hamon na nararanasan ng mga Asyano sa kasalukuyan. Ano ang nararapat na gawin upang maging bahagi sa paglutas ng nabanggit na suliranin?

A. Sisihin ang mga Kanluraning bansa na nanakop sa mga bansang Asyano

B. Tanggihan ang mga turista na mula sa mga bansa na nanakop noon sa Asya

C. Magsumikap sa pag-aaral upang hindi maging pabigat sa lipunan

D.Tanggapin ang mga pagbabagong naganap at gamitin para mapaunlad ang bansa

VIEW ANSWER

Option D


15. Ano ang mahihinuha mo sa kalagayan ng pamumuhay ng mga Asyano sa ilalim ng mga mananakop?

A. Ang pagsasaka ay kinontrol ng mga mananakop

B. Mas napalago ng mga mananakop ang sektor ng agrikultura

C. May kalayaan ang mga bansang Asyano pa pamunuan ang sariling bansa.

D. Ang mga Asyano ay lubos na binabantayan sa kanilang pagtatrabaho.

VIEW ANSWER

Option D


16. Ano ang pangunahing dahilan ng mga Espanyol sa pagsakop ng Pilipinas?

A. Mayaman sa ginto

B. May mahusay na daungan

C. Mayaman sa yamang Likas

D. Lahat na nabanggit

VIEW ANSWER

Option D


17. Anong relihiyon ang ipinalaganap ng mga Espanyol sa Pilipinas?

A. Aglipayan

B. Protestante

C. Budhismo

D. Kristiyanismo

VIEW ANSWER

Option D


18. Kailan unang dumaong sa Isla ng Homonhon si Ferdinand Magellan? Upang sakupin ang Pilipinas?

A. Febrero 11, 1521

B. Abril 17, 1521

C. Marso 16, 1521

D. Mayo 18, 1521

VIEW ANSWER

Option C


19. Ito ay isang paraan ng pananakop na kung saan pinag-aaway-away ng mga mananakop ang mga lokal na pinuno o naninirahan sa isang lugar.

A. Divide Policy

B.Rule Policy

C. Policy

D. Divide and Rule Policy

VIEW ANSWER

Option D


20. Anu-ano ang mga nangungunang bansang Kanluranin na nagpapaligsahan sa pagsakop ng mga lupain sa Asya?

A. France at Netherlands

B. Spain at Portugal

C. England at France

D. Spain at England

VIEW ANSWER

Option B