Welcome to the comprehensive second-quarter multiple-choice examination reviewer designed to sharpen the skills and knowledge of students across grades 7 to 10. This meticulously crafted resource aims to provide a thorough understanding of the diverse subjects covered during this quarter.

This reviewer encompasses a wide array of subjects and topics that are fundamental to each grade level's curriculum. From the foundational concepts in mathematics to the intricacies of language arts, sciences, and social studies, this resource aims to aid students in reinforcing their understanding and mastering the essential concepts.

Araling Panlipunan 7 Quarter 2 Examination Reviewer Part 2
Araling Panlipunan 7 Quarter 2 Examination Reviewer Part 2

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. Sa Timog Silangang Asya, sa pagpili ng mga pinuno o hari sila ay dapat na natatanging mga lalaki. Ayon kay O. W. Wolters, ang mga sinaunang pinuno ay _______ o mga lalaking nagtataglay ng kakaibang galing tapang, o katalinuhan. Ang kanilang superior na katangian ay makikita sa kanyang kakayahang magkaloob ng ritwal papuri sa mga diyos.

A. Men of War

B. Men of Honor

C. Men of Light

D. Men of Prowess

VIEW ANSWER

Option D


2. Sa kaharian ng Sukhotai noong ika-14 at ika-15 siglo, pinaniniwalaan na kapag ang hari ay sumamba at nagkaloob ng tamang ritwal at pag-aalay sa kanilang espiritu, bibiyayaan nito ang kaharian ng kasaganaan at katatagan. Maliban sa pagiging pinuno ano pang tungkulin ng isang hari ang ginampanan ng mga sinaunang pinuno ng Timog Silangang Asya?

A. panrelihiyon

B. pampamahalaan

C. pampubliko

D. panlipunan

VIEW ANSWER

Option A


3. Sa India, ang mga hari ay kinikilala bilang devaraja o “ haring diyos” na impluwensiya ng relihiyong _______at cakravartin o “hari ng buong daigdig” na impluwensiya ng relihiyong __________.

A. Hinduism at Buddhism

B. Shintoism at Lamaism

C. Islam at Kristiyanismo

D. Zoroastrianism at Confucianism

VIEW ANSWER

Option A


4. Sa mga Muslim, ang kanilang caliph at sultan ay “ Anino ni _______ sa Kalupaan” at namumuno dahil sa atas ni _______.

A. Hesukristo

B. Buddha

C. Allah

D. Zoroaster

VIEW ANSWER

Option C


5. Ang mga caliph at sultan ang siyang pinunong pulitikal at panrelihiyon sa Kanlurang Asya. May katungkulan sila na protektahan ang nasasakupan at palaganapin ang relihiyong ___________.

A. Kristiyanismo

B. Islam

C. Buddhism

D. Hinduism

VIEW ANSWER

Option B


6. Ang mga sumusunod ay nagsasaad nang kahalagahan ni Muhammad sa kasaysayan ng Islamikong kaisipang sa Kanlurang Asya maliban sa isa.

A. Siya ay tagapagtatag ng relihiyong Islam

B. Pinaniniwala ang seal of the prophets o ang huling propeta na magpapahayag ng mensahe ni Allah.

C. Siya ay pinunong panrelihiyon at pulitikal ng mga Muslim.

D. Si Muhammad ay ginawaran ng titulong caliph.

VIEW ANSWER

Option D


7. Isang pagpapaliwanag sa pagpapa-palit ng dinastiya ng China ay ang konsepto ng Mandate of Heaven o Basbas ng Langit. Ayon sa prinsipyong ito, ang kapangyarihang maghari ay mula kay Shangdi, ang diyos ng langit. Kung ang emperador ay may basbas ng Langit , itinuturing siyang Anak ng Langit at ang kanyang paghahari ay binibigyan ng_______

A. kasaganaan at kapayapaan

B. kapahamakan at kagutuman

C. kalungkutan at kaligayahan

D. kasaganaan at kahirapan

VIEW ANSWER

Option A


8. Para sa mga Hapones, banal o sagrado ang kanilang emperador dahil nagmula ito kay ___________, ang diyosa ng araw.

A. Shiva

B. Amaterasu

C. Indra

D. Izanagi

VIEW ANSWER

Option B


9. Sa Japan hindi maaaring palitan o tanggalin sa pwesto ang emperador. Banal o sagrado ang emperador at tanging sa lahi lamang ni Amaterasu maaari siyang magmula. Sa ngayon, bagamat hindi na diyos ang pananaw ng mga Hapones sa kanilang emperador, nananatili ang kanilang paggalang at pagmamahal dito. Noon at ngayon, simbolo ng _________ ng mga Hapones ang kanilang emperador.

A. kaunlaran

B. katatagan

C. pagkakaisa

D. kasaganaan

VIEW ANSWER

Option C


10. Ang Japan at Korea ay kapwa naniniwala na banal ang pinagmulan ng kanilang emperador at kaharian, ayon sa ilang iskolar maaaring ito ay impluwensiya ng bansang _______ dahil kapwa humiram ang dalawang bansa sa kultura nito at hindi malayong naimpluwensiyahan nito ang kanilang kaisipan.

A. India

B. China

C. Pilipinas

D. Indonesia

VIEW ANSWER

Option D


11. Ang foot binding sa mga batang babae sa China ay nagpakita ng mababang pagtrato sa kababaihan, Anong kaugalian naman sa India ang patungkol sa mga batang babae na sumalamin din sa mababang pagtingin sa kababaihan doon?

A. Pagsusuot ng purdah

B. Pagsusuot ng burka

C. female infanticide

D. sati o suttee

VIEW ANSWER

Option C


12. Ang pagkilala na ang babae ay pantay sa lalaki ay ipinagkait ng anong relihiyon saTimog Asya?

A. Hinduism

B. Jainism

C. Sikhism

D. Buddhism

VIEW ANSWER

Option D


13. Alin sa sumusunod ang isasaprobisyon ng Batas ni Hammurabi patungkol sa kababaihan?

A. Sa oras na ang isang pari o Brahmin sa Hinduismo ay makipagtalik sa isang babaeng mababa ang uri, tiyak na pupunta siya sa impiyerno.

B. Ang babae ay dapat bibigyan ng dote bago ikakasal.

C. Ang babae ay hindi magtatamo ng kaluwalhatian o nirvana.

D. Ang babae ay itinuturing na bagay na maaaring ikalakal.

VIEW ANSWER

Option D


14. Anong tawag sa mga paa na hindi lumaki ng normal dahil sa kaugalian ng footbinding sa China?

A. Lotus feet

B. cute feet

C. Tiny feet

D. Metal feet

VIEW ANSWER

Option A


15. Ang pagkilala na ang babae ay pantay sa lalaki ay ipinagkait ng anong relihiyon sa TimogAsya?

A. Hinduism

B. Jainism

C. Sikhism

D. Buddhism

VIEW ANSWER

Option D


16. Isa pang kaugaliang Tsino na nagpababa sa antas ng kababaihan ay ang concubinage. Ano ito?

A. Pagkuha ng asawang lalaki ng iba pang babae maliban sa kanyang asawa at itinitira sa kanilang bahay.

B. Ang asawang babae ay kakain lamang pagkatapos kumain ng kanyang asawa.

C. Pagsusuot ng burka

D. Angsadyangpagtalon ng asawang babae sa apoy na sumusunog sa labi ng kanyang asawa.

VIEW ANSWER

Option A


17. Alingrelihiyon ang may pagkilala sa kahalagahan ng kababaihan sa tradisyunal na Asya?

A. Hinduism

B. Buddhism

C. Confucianism

D. Taoism

VIEW ANSWER

Option D


18. Sa tradisyunal na Asya, alin ang iisang tunguhin lamang ng babae?

A. Ito ay ang maging isang asawa at ina.

B. Ito ay maging tagapag-alaga ng pamilya.

C. Ito ay ang pagiging isangdiyosa.

D. Ito ay ang maging tagapagturo ng mabubuting asal sa mga anak.

VIEW ANSWER

Option A


19. Aling bansa sa Silangang Asya ang may paniniwala noon na may limang (5) kahinaan ang babaetulad ng; hindimasunurin, madaling magalit, masama ang bibig, madaling magselos at mahina ang ulo.

A. China

B.Japan

C. Korea

D. Taiwan

VIEW ANSWER

Option B


20. Kailan maaaring idiborsyo ng asawang lalaki ang kanyang asawa o kabiyak sa bansang China?

A. Kung napatunayang nagtataksil

B. kapag walang kakayahang magkakaanak o baog

C. Kung kupas na ang kagandahan nito

D. Kapag walang alam sa mga gawaing bahay

VIEW ANSWER

Option B