Welcome to the comprehensive second-quarter multiple-choice examination reviewer designed to sharpen the skills and knowledge of students across grades 7 to 10. This meticulously crafted resource aims to provide a thorough understanding of the diverse subjects covered during this quarter.

This reviewer encompasses a wide array of subjects and topics that are fundamental to each grade level's curriculum. From the foundational concepts in mathematics to the intricacies of language arts, sciences, and social studies, this resource aims to aid students in reinforcing their understanding and mastering the essential concepts.

Music 7 Quarter 2 Examination Reviewer Part 2
Music 7 Quarter 2 Examination Reviewer Part 2

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. Ito ang pamamaraan o sistema ng pagsulat na naimbento ng mga Sumerian.

A. Calligraphy

B. Cuneiform

C. Sanskrit

D. Vedas

VIEW ANSWER

Option B


2. Sa Kanlurang Asya, ito ang itinuturing na kauna- unahang akdang pampanitikan sa buing daigdig.

A. Epic of Gilgamesh

B. Panchatantra

C. Ayurveda

D. Sanskrit

VIEW ANSWER

Option A


3. Nagsisilbing templo at tahanan ng isang lungsod.

A. Edubba

B. Haiku

C. Ayurveda

D. Ziggurat

VIEW ANSWER

Option D


4. Isa sa mga napakahalagang kontribusyon dahil mas napadali ang pagtatanim.

A. Water clock

B. Gun powder

C. araro

D. Caravan

VIEW ANSWER

Option C


5. Nagbigay-daan sa sistematikong paghahati ng oras at bilog.

A. Horoscope

B. Sexagesimal system

C. Calligraphy

D. Surgery

VIEW ANSWER

Option B


6. Pinakamahalagang natuklasan ng mga Hittite na mas matibay pa sa tanso.

A. Panchatantra

B. Water clock

C. Araro

D. Bakal

VIEW ANSWER

Option D


7. Matatandang lungsod na nadiskubre sa lambak ng Indus.

A. Mesopotamia

B. Shang

C. Mohenjo Daro at Harappa

D. Indus at Sumer

VIEW ANSWER

Option C


8. Naglalaman ng mga kwentong Hindu na karamihan ay pinangungunahan ng mga hayop bilang pangunahing tauhan.

A. Ayurveda

B. Vedas

C. Panchatantra

D. Mahabharata

VIEW ANSWER

Option C


9. Itinuturing na pamanang linggwistiko sa daigdig.

A. Sanskrit

B. Cuneiform

C. Calligraphy

D. Caravan

VIEW ANSWER

Option A


10. Humubog ng kaisipang Confucianism o mas kilala sa “Golden Rule ” na “Do not do unto others what you don’t what others do unto you”.

A. Lao Tzu

B. Confucius

C.Mengzi

D. Mencius

VIEW ANSWER

Option B


11. Sa China, ang footbinding ay ginagawa sa mga batang babae. Tinatanggalan sila ng kuko, binabalian ng buto sa daliri, at binabalutan ng bondage at metal ang mga paa. Ano ang implikasyon nito sa kanilang kultura?

A. Naging pamantayan ng kagandahan sa lipunan ang ganitong kultura.

B.Naging batas na ng lipunan ang ganitong Gawain

C. Nakabubuti sa tingin ng kalalakihan ang ganitong tradisyon.

D. Tataas ang kalidad ng pamumuhay kung gagawin ito.

VIEW ANSWER

Option A


12. Hindi naging malawak ang mga karapatan at kapangyarihan ng mga sinaunang kababaihan sa Asya. Ito ay batay sa kasaysayan nna naitala sa mga bansang Asyano, katulad halimbawa sa India, bahagi ng paniniwala nila ang suttee o sati, ito ay ang pagtalon ng asawang babae sa apoy nang sinusunog na asawang lalaki. Bahagi rin ng kulturang Indiana, maaari lamang kumain ang babaeng asawa kung tapos ng kumain ang kaniyang asawa. Ano ang ugat ng mababang pagtingin ito sa mga kababaihang Asyano?

A. Itinuturing na mababang miyembro ng lipunan ang kababaihan at limitado ang kanilang mga karapatan sa lipunan.

B. Hindi pinagkalooban ng langit ang mga kababaihan na mamuno sa lipunan.

C. Mahihina ang loob at walang kakayahang mamuno ang mga babae sa imperyo.

D. Hindi pinagkakalooban ang kababaihan ng mataas na edukasyon at kasanayan sa buhay.

VIEW ANSWER

Option A


13. Anong kaugalian noon sa India ang pagsama ng babaing asawa sa funeral pyre ng kanyang asawa bilang pagpapakita ng pagmamahal niya rito?

A. Suttee o sati

B. purdah

C. footbinding

D. lily feet

VIEW ANSWER

Option A


14. Aling bansa sa Asya ang may kaugalian na ang asawang babae ay kakain lamang pagkatapos kumain ng kanyang asawa bilang paggalang sa asawang lalaki?

A. Japan

B. China

C. Pilipinas

D. India

VIEW ANSWER

Option D


15. Ano ang tawag sa kaugalian na ang babae ay itinatago sa mata publiko sa pamamagitan ng damit na magtatakip sa katawan , mukha at buhok ng babae?

A. Suttee o sati

B. purdah

C. footbinding

D. lily feet

VIEW ANSWER

Option B


16. Ano ang tawag sa pera o pag-aaring ipinagkaloob sa mapapangasawa?

A. dote

B. alay

C. abuloy

D.donasyon

VIEW ANSWER

Option A


17. Sa Japan, negatibo ang tingin ng lipunan sa babae. Naniniwala sila sa limang kahinaan ng babae. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang dito.

A. pagiging hindi masunurin

B. madaling magselos

C. masama ang bibig

D. lahat ng nabanggit

VIEW ANSWER

Option B


18. Anong dinastiya nagsimula ang kaugaliang Footbinding sa China?

A. Zhou

B. Sung

C. Tang

D. Yuan

VIEW ANSWER

Option A


19. Sa simbolo ng Taoism, ang Yin Yang, sinasagisag ng elementong babae ang yin. Ano naman ang katumbas na elementong sumasagisag ng yang?

A. lalaki

B. ina

C. anak

D. magulang

VIEW ANSWER

Option D


20. Aling bansa sa Asya nagmula ang epikong Ramayana?

A. Japan

B. China

C. Pilipinas

D. India

VIEW ANSWER

Option D