This is the Multiple Choice Questions in Professional Education part 1 as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

PROFESSIONAL EDUCATION (Elementary and Secondary) Coverage

  • Teaching Profession, Social Dimensions of Education
  • Principles of Teaching, Educational Technology, Curriculum Development
  • Facilitating Learning, Child and Adolescent Development
  • Assessment of Student Learning, Developmental Reading
  • Field Study, Practice Teaching

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. The least common Multiple (LCM) of 2, 3 and 4 is ______.

A. 13

B. 14

C. 24

D. 12

VIEW ANSWER

Option D

2. Simplify (x2 – Y 2 ) / ( x + y)

A. y – x

B. X – y

C. –x - -y

D. –x + y

VIEW ANSWER

Option B

3. Simplify 3(x – 4y) – (4y – 3x) – (2x + y)

A. 4x + 17y

B. -4x + 17y

C. -4x + 17y

D. -4 – 17y

VIEW ANSWER

Option C

4. The sum of the sides of a polygon is the __________.

A. Area

B. Volume

C. Legs

D. Perimeter

VIEW ANSWER

Option D

5. The altitude of a triangle is 5 meters and the base is 20 meters. What is the area of the triangle?

A. 50 square meters

B. 60 square meters

C. 20 square meters

D. 24 square meters

VIEW ANSWER

Option A

6. A rectangular block of steel has dimensions of 5 meters x 10 meters x 15 meters and weights 1000 N. How should this block be placed on a surface to exert the least pressure on the sruface?

A. On the 5 meters by 10 meters side.

B. All sides have equal pressure.

C. On the 5 meters by 15 meters side.

D. On the 10 meters by 15 meters side.

VIEW ANSWER

Option B

7. The measure of an angle is 25 more than its supplement. What is the measure of the larger angle?

A. 110. 5 degrees

B. 95. 5 degrees

C. 102. 5 degrees

D. 77. 5 degrees

VIEW ANSWER

Option C

8. In how many ways can 5 girls be seated in a row of 5 seats?

A. 95

B. 120

C. 105

D. 100

VIEW ANSWER

Option B

9. Pillin and angkop pagpapakahulugan: Bilang at sukat kung mangusap ang dalaga.

A. Mahirap unawain

B. Mahina ang boses

C. Madaldal

D. Mainga

VIEW ANSWER

Option D

10. Ito ay pagbasa ng pansamatala of di palagian. Ginagawa ito kung nais magpalipas ng oras.

A. Scanning

B. Pre-viewing

C. Kaswal

D. Masusi

VIEW ANSWER

Option C

11. Isang paraan ng pagkuha ng datos na ginagamitan ng sunod-sunod na tatlong tuldok para ipakita na may mga bahaging hindi na sinipi sa talata.

A. Ellipsis

B. Abstrak

C. Synopsis

D. Sintesis

VIEW ANSWER

Option A

12. Uri ng sanaysay na pangkaraniwan ang paksa, waring nakikipag-usap lamang.

A. Malikhain

B. Malaya

C. Masining

D. Maanyo

VIEW ANSWER

Option B

13. Nagpapahayag na ang wika ay nauunawaan ng lahat at napagkasunduan ng isang lahi/pangkat.

A. Dinamiko

B. Likas

C. Arbitrary

D. Masistema

VIEW ANSWER

Option C

14. Ano ang bantas na ginagamit sa pagitan ng panlaping ika at tambilang?

A. Gitling

B. Tuldok

C. Panaklong

D. Kuwit

VIEW ANSWER

Option A

15. Isang uri ng pamahayagan na nag-uulat ng mga tunay na pangyayari batay sa pag-aaral, pananaliksik, o pakikipanayam at sinusulat sa paraang kawili-wili ay __________.

A. Pangulong tudling

B. Kumento

C. Lathalain

D. Editoryal

VIEW ANSWER

Option C

16. Kapapasok pa lang nya sa silid. Ang pandiwa sa pangungusap ay nasa aspetong _________.

A. Imperpektibo

B. Kontimplatibo

C. Pangnagdaan

D. Perpektibo

VIEW ANSWER

Option C

17. Katangian ng mahusay na mananaliksik na marunong tumanggap ng kritisismo para sa ikagaganda ng pananaliksik.

A. Malikhain

B. Bukas ang isipan

C. Maparaan

D. Marunong tumanggi

VIEW ANSWER

Option B

18. Ibigay ang angkop na damdaming napapaloob sa “Bakit gabi na ay di pa sya dumarating?”

A. Pagkatuwa

B. Pagkapoot

C. Pagkatakot

D. Pagkagalit

VIEW ANSWER

Option C

19. Sistematikong paglalarawan ng mga datos na estatistika.

A. Talahanayan

B. Grap

C. Balangkas

D. Mapa

VIEW ANSWER

Option B

20. Pag-aaral ng mga tuntunin kung paano inaayos ang mga salita sa loob ng pangungusap.

A. Semantika

B. Syntax

C. Pragmatika

D. Ortograpiya

VIEW ANSWER

Option B

21. Pangungusap na tumutukoy sa pangyayaring pangkalikasan o pangkapaligiran.

A. Temporal

B. Eksistensyal

C. Penomenal

D. Modal

VIEW ANSWER

Option C

22. Orihinal: Mother cooked adobo for kuya Manuel. Salin: Si nanay ay nagluto ng adobo para kay kuya Manuel. Ito ay pagsasaling?

A. Adaptasyon

B. Malaya

C. Idyomatiko

D. Literal

VIEW ANSWER

Option D

23. Tumutukoy ito sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula.

A. Talinghaga

B. Kariktan

C. Tugma

D. Sukat

VIEW ANSWER

Option D

24. Sa anong bahagi ng pananaliksik matatagpuan ang mga lugar at babasahing mapagkukunan ng mga literatura at pag-aaral?

A. Kabanata V

B. Kabanata IV

C. Kabanata IV

D. Kabanata II

VIEW ANSWER

Option D

25. Ang wastong kahulugan ng: The present problem is only a storm in a teacup.

A. May galit

B. Bale-wala

C. Matagumpay

D. Buong puso

VIEW ANSWER

Option B

26. Pinakapayak na anyo ng salita na walang kahalong panlapi.

A. Gitlapi

B. Ponema

C. Salitang ugat

D. Laguhan

VIEW ANSWER

Option C

27. Nagpapahayag lebel ng wika na impormal na nalikha at nabuo sa pagsasama-sama ng mga salitang pinaikli o pinahaba.

A. Kolokyal

B. Lalawigan

C. Pampanitikan

D. Balbal

VIEW ANSWER

Option D

28. Uri ng panghalip na ginagamit na panturo sa mga bagay.

A. Palagyo

B. Pamatlig

C. Pamaklaw

D. Palayon

VIEW ANSWER

Option B

29. Uri ng pagbabagong morponemiko na gumagamit ng pagpapalit ng posisyon ng ponema sa salita.

A. Asimilasyon

B. Paglapi

C. Pagkaltas

D. Pagkaltas

VIEW ANSWER

Option D

30. Alin sa mga sumusunod ang di-mahalagang salik sa pagtatalumpati?

A. Okasyon

B. Paksa

C. Pagyayabang

D. Tagapakinig

VIEW ANSWER

Option C

31. Ang pariralang nalaglag-nahulog ay nagpapakahulugan ng _________________.

A. Magakahawig

B. Idyoma

C. Magkapares

D. Magkasalungat

VIEW ANSWER

Option A

32. Sa pangungusap na “Malakas ang boses mo,” ang salitang malakas ay isang ________.

A. Pangatnig

B. Panghalip

C. Pang-uri

D. Pandiwa

VIEW ANSWER

Option C

33. Anu ang salitang ugat ng PINAGLABANAN?

A. Laban

B. Ilaban

C. Labanan

D. Paglaban

VIEW ANSWER

Option A

34. Ito ang rutang dinaraanan ng mensahe ng tagapagsalita.

A. Participant

B. Tsanel

C. Konteksto

D. Pdbak

VIEW ANSWER

Option B

35. Kalabang mortal ng pakikinig.

A. Ingay

B. Okasyon

C. Oras

D. Salita

VIEW ANSWER

Option A

36. Paraan ng pagbuo ng salita na ginagamitan ng tatlong uri ng panlapi.

A. Kabilaan

B. Laguhan

C. Inunlapian

D. Hinulapian

VIEW ANSWER

Option B

37. Isang uri ng pamamatnubay kung saan ang mga reporter ay lumilihis sa pamatnubay; lumilikha sila ng sariling paraan sa mga gawaing pag-ulat.

A. Kombensyunal

B. Masaklaw

C. Masining

D. Di-kombensyunal

VIEW ANSWER

Option D

38. Ang pagpapalitan ng mga ideya, opinion, salaysay sa pamamagitan ng mga sagisag ay tinatawag na _____.

A. Pagtuklas

B. Pakikinig

C. Paglalahad

D. Talastasan

VIEW ANSWER

Option D

39.Uri ng pagsulat na ang pokus ay ang imahinasyon ng manunulat upang pukawin ang damdamin.

A. Jornalistik

B. Akademiko

C. Malikhain

D. Teknika

VIEW ANSWER

Option C

40. Piliin and salitang walang diptonggo.

A. Musika

B. Bahay

C. kasuy

D. Sisiw

VIEW ANSWER

Option A

41.Nakapandidiri ang asong kalye na _______.

A. Dumihan

B. Ma-dumi

C. Madumi

D. Dumumi

VIEW ANSWER

Option C

42. Alin sa mga sumusunod ang di-mahalagang salik sa pagtatalumpati?

A. Paksa

B. Okasyon

C. Tagapakinig

D. Pagyayabang

VIEW ANSWER

Option D

43. Ang simbolong kumakatawan sa mga bagay at mga pangungusap nais ipahayag ng tao sa kanyang kapwa ay ___________.

A. Wika

B. Sining

C. Bokabolaryo

D. Tunog

VIEW ANSWER

Option A

44. Ang mga salitang teka, saan, tena, dali ay nagtataglay ng

A. Asimilasyon

B. Metatesis

C. Tono

D. Pagkaltas

VIEW ANSWER

Option D

45. I can’t find ____ ball pen. Can I use _____, Tristan?

A. yours, mine

B. mine, your

C. your, yours

D. my, yours

VIEW ANSWER

Option D

46. The ____of the story is not to count your eggs until they are hatched.

A. morale

B. moral

C. moralism

D. morality

VIEW ANSWER

Option B

47. Your findings are impertinent to the results of this investigation.

A. malicious

B. violent

C. irrelevant

D. important

VIEW ANSWER

Option C

48. Many a man ____to be rich and famous.

A. desire

B. desiring

C. is desiring

D. desires

VIEW ANSWER

Option D

Read the selection below. Select the letter of the best answer.


Medical knowledge in ancient Egypt had an excellent reputation and rulers of other empires would ask the Egyptian pharaoh to send them their best physician to treat their loved ones. Egyptians had some knowledge of human anatomy, even though they never dissected the body .An example is the classic mummification. They knew how to insert a long hooked implement through a nostril, breaking the thin bone of the brain case and remove the brain .Egyptian physicians also were aware of the importance of the pulse and the connection between pulse and heart. They developed their theory of “channels” that carried air, water and blood to the body by observing the River Nile. If the Nile became blocked, crops became unhealthy. They applied this theory to the body- if a person was unwell, they would use laxatives to unblock the “channels”.

49. What is the main idea of this selection?

A. Medical knowledge in ancient Egypt

B. Ancient Egyptian physicians

C. The Nile River in Egyptian medical knowledge

D. Infection in ancient Egypt

VIEW ANSWER

Option A

50. What would happen if the Nile River was blocked?

A. Egyptians would have problems washing their clothes.

B. Crops would wither and die.

C. The diet of Egyptians would drastically change.

D. Fermentation and molds became a big problem.

VIEW ANSWER

Option B